Prosiect Graffiti - Grant Cymraeg 2050
Nawr dwi’n dy ddeall: cynllun newydd yn dysgu Cymraeg i bobl ifanc gan ddefnyddio graffiti

Mae cynllun Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn annog pobl ifanc i ddefnyddio’r Gymraeg gyda chymorth artist graffiti lleol.


Wedi’i ariannu gan Grant Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru, mae’r prosiect yn targedu pobl ifanc ar draws Ceredigion drwy eu clybiau ieuenctid er mwyn eu hymgysylltu â’u treftadaeth leol.


Mae’r bobl ifanc o ganolfannau ieuenctid ar draws Aberystwyth, Aberaeron a Phenparcau sy’n rhan o’r prosiect yn dechrau gyda diwrnod o gynllunio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. Yma maen nhw’n defnyddio adnoddau’r llyfrgell i ddysgu mwy am eu hardal leol ac er mwyn cael ysbrydoliaeth ar gyfer eu sesiwn graffiti.


Wedi i’r bobl ifanc ymdrochi’n llwyr yn eu hanes lleol ac yn llawn ysbrydoliaeth, mae’n bryd cael eu sesiwn gyda’r artist graffiti lleol ‘Lloyd the Graffiti’.

Mae Lloyd yn artist sy’n byw yng Nghaerdydd gyda 19 blynedd o brofiad ac wedi bod yn cynnal gweithdai ers 2003.


Bydd Lloyd yn gweithio gyda’r grŵp i ddefnyddio delweddau hanes lleol ynghyd â geiriau Cymraeg i greu murlun graffiti trawiadol. Wedi i Lloyd greu’r dyluniad, bydd y bobl ifanc yn ei baentio eu hunain.


Wedi’r ddau weithgaredd bydd proses werthuso wrth i’r Gwasanaeth Ieuenctid gymryd amser i wrando ar y grŵp ac i weld a yw eu sgiliau Cymraeg, ynghyd â’u gwybodaeth am eu hardal leol, wedi gwella.


Yn ôl Gethin Jones, Prif Swyddog Ieuenctid Ceredigion,

“Rydyn ni’n gyffrous iawn am y prosiect hwn am ein bod am i fwy o bobl ifanc ddefnyddio’r Gymraeg, ond mewn awyrgylch anffurfiol a hwyliog.
“Rydyn ni am i’n pobl ifanc deimlo’n fwy hyderus wrth ddefnyddio’r Gymraeg bob dydd, ynghyd â dysgu mwy am eu hardal leol a rhoi cyfle iddyn nhw werthfawrogi treftadaeth eu milltir sgwâr.
“Yn aml ystyrir graffiti fel peth negyddol, ond gall fod yn ffurf ardderchog ar gelf ar gyfer pobl ifanc ac roeddem am ei ddefnyddio’n gadarnhaol. Credwn i ni gyflawni hyn gyda chymorth Lloyd. Mae’n artist  gwych ac wedi bod yn ffantastig gyda’r grwpiau rydyn wedi’u cynnal hyd yma.
“Rydyn ni wedi cynnal rhywfaint o sesiynau eisoes, gydag adborth cadarnhaol iawn, ac rydyn ni’n bwriadu cynnal ychydig mwy hyd at ddiwedd mis Mawrth ac wedi hynny”.


Gwnaethpwyd y prosiect hwn yn bosibl diolch i gyfraniad o £5,000 gan Grant Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru.


Mae’r Grant Cymraeg 2050 yn elfen allweddol o’r Strategaeth Iaith Gymraeg, Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr. Mae wedi darparu cyllid ar gyfer prosiectau blaengar a byr dymor sydd â’r nôd o gynyddu defnydd dyddiol pobl o’r Gymraeg ac i hyrwyddo technoleg sy’n cefnogi’r defnydd o’r Gymraeg.


Meddai’r Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, “Dyma brosiect gwych i gynnwys pobl ifanc, yn enwedig y rhai nad ydynt yn hyderus wrth siarad Cymraeg, mewn gweithgaredd creadigol a fydd yn cynyddu eu hyder i ddefnyddio’r Gymraeg bob dydd.


“Mae’n bleser gweld prosiect yn defnyddio graffiti’n gadarnhaol a gobeithiwn y bydd yn ysbrydoli pobl ifanc i ddefnyddio eu sgiliau siarad Cymraeg yn greadigol”.


Gyda chyfanswm o £425,000 wedi’i ddyfarnu i 26 o brosiectau blaengar, mae ariannu allweddol arall yn cynnwys prosiectau gan Undeb Rygbi Cymru, yr RNIB a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig