Ap Cwtsh - Grant Cymraeg 2050
Lansio’r ap lles Cymraeg cyntaf erioed

Yn fuan wedi llwyddiant yr apiau lleddfu straen Headspace a Calm, mae Menter Iaith Abertawe yn creu ap lles cwbl Gymraeg newydd – y cyntaf o’i fath.


Wrth i gymdeithas roi mwy a mwy o sylw i ymwybyddiaeth o les ac iechyd meddwl, mae apiau sy’n cynnig technegau a negeseuon i leddfu’r straen wedi dod yn gynyddol boblogaidd.


Nodwyd yr angen am ap lles Cymraeg gan Fenter Iaith Abertawe wedi astudiaeth ddiweddar


Wedi’i gyllido gan Grant Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru, mae’r ap o’r enw ‘Cwtsh’ yn arwain defnyddwyr drwy dair sesiwn myfyrio (bore, yn ystod y dydd a chyda’r hwyr) yn Gymraeg.


Bydd Cwtsh hefyd yn cynnwys cyfeirlyfr cenedlaethol ar gyfer sesiynau myfyrio, Thai Chi  a gwersi ioga Cymraeg.

Cafodd yr ap ei guradu gan yr athrawes  ioga a myfyrio o Gaerfyrddin, Laura Karadog, ynghyd â cherddoriaeth wedi’i chreu’n unswydd gan DnA – deuawd canu gwerin mam a merch.


Meddai’r arweinydd prosiect Eleri Griffiths, “Mae sawl ap myfyrio a lles ar gael yn Saesneg, ond credwn taw hwn yw’r cyntaf o’i fath yn Gymraeg.

“Rydym yn gwybod bod myfyrio yn eich mamiaith yn cael effaith gryfach ar yr ymennydd, felly roedden ni’n credu ei bod yn bwysig creu ap yn cynnig myfyrio i siaradwyr Cymraeg.


“Rydym hefyd yn gobeithio y bydd yr ap hwn yn annog llawer mwy o bobl i ddysgu gwersi myfyrio a ioga drwy’r Gymraeg, a helpu pobl i sylweddoli bod digon o gyfle i ddefnyddio’r iaith ym mhob agwedd ar fywyd.”


Gwnaethpwyd y prosiect yn bosib diolch i gyfraniad o £20,000 gan Grant Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru.


Mae’r Grant Cymraeg 2050 yn elfen allweddol o’r Strategaeth Iaith Gymraeg, Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr. Mae wedi darparu cyllid ar gyfer prosiectau blaengar a byr dymor sydd â’r nôd o gynyddu defnydd dyddiol pobl o’r Gymraeg ac i hyrwyddo technoleg sy’n cefnogi’r defnydd o’r Gymraeg.


Meddai’r Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan,

“Gyda phwyslais gwirioneddol i’w weld ar les a iechyd meddwl da, mae cyflwyno app fel hwn yn Gymraeg yn bwysig dros ben i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr a all nawr elwa o fyfyrio yn eu hiaith eu hunain.

”Mae’n gyfle pwysg iawn i allu annog y defnydd o’r Gymraeg a’i datblygiad ym mhob agwedd ar fywydau pobl."

Gyda chyfanswm o £425,000 wedi’i ddyfarnu i 26 o brosiectau blaengar, mae ariannu allweddol arall yn cynnwys prosiectau gan Undeb Rygbi Cymru, yr RNIB a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig