Ar y 3ydd Hydref 2017, dan lywyddiaeth Angharad Mair, cynhaliwyd Digwyddiad Dathlu Mwy na geiriau yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Nod y digwyddiad oedd dathlu llwyddiant a rhannu arfer da o ran cryfhau gwasanaethau Cymraeg yn y maes iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol wrth roi’r strategaeth Mwy na geiriau.... ar waith.  Yn ogystal â gwobrwyo arfer da cafwyd cyfle i glywed ac i ddysgu o brofiadau siaradwyr rhyngwladol a rhai o Gymru.

I ddysgu o’r arfer da a arddangoswyd yn y Digwyddiad Dathu y flwyddyn hon, crëwyd llyfryn sy'n disgrifio pob un o'r mentrau buddugol. Gallwch weld copi o'r llyfryn isod.

Cynhadledd 2017

Fel rhan o'r cynhadledd eleni, cafwyd areithiau gan gynrychiolwyr y sectorau iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol:

  • Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
  • Prif Siaradwr – Dr Aitor Montes Lasarte, GP, Osakidetza (Gwasanaeth Iechyd Gwlad y Basg)
  • Dr Awen Iorwerth, Darlithydd Clinigol, Coleg Cymraeg Cenedlaethol
  • Meilys Smith, Arweinydd Cenedlaethol Ffrwd Gwaith yr Iaith Gymraeg (WCCIS)
  • Dr Jeremy Evas, Pennaeth Hyrwyddo’r Gymraeg, Llywodraeth Cymru
  • Sophie Ann Hughes, Ymchwilydd yn y maes iechyd meddwl
  • Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru / Prif Weithredwr GIG Cymru
  • Claire Jordan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Mae mwy o wybodaeth am ein siaradwyr, a chopiau o'r cyflwyniadau ar gael isod.

Gwobrau 2017

Wnaeth y digwyddiad ddathlu a rhannu gwaith arloesol unigolion, timau a mentrau sy’n gwneud gwaith blaengar wrth ddarparu gofal dwyieithog.

Drwy’r gwobrau, y gobaith oedd:
  • Codi proffil pwysigrwydd gwasanaethau Cymraeg cadarn drwy gydnabod arfer da
  • Cynnig cyfleoedd i rwydweithio a rhannu syniadau a chynlluniau blaengar
  • Hybu eraill i ddatblygu prosiectau dwyieithog yn y dyfodol
  • Annog cystadlu cyfeillgar rhwng timau ac adrannau
Y flwyddyn yma mi oedd yna dri chategori:
  • Arloesi
  • Y Cynnig Rhagweithiol
  • Arweinyddiaeth
Beirniaid eleni oedd:
  • Dr Llinos Roberts, Meddyg Teulu
  • Dr Huw Dylan Owen, Pennaeth Trawsnewid Gwasanaethau Oedolion, Cyngor Sir Powys
  • Beti George, Darlledwraig

I wylio clipiau fideo yn arddangos mentrau buddugol eleni, cliciwch yma.

Categori

Enillwyr

Arloesi

 

Rhwydwaith Ysgolheictod ac Addysg Gymraeg - Coleg y Gwyddorau, Prifysgol Caerdydd

 

Arloesi

 

Cydnabyddiaeth arbennig - Datblygu Gweithlu Dwyieithog - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 

Arloesi

 

Cydnabyddiaeth arbennig - Galluogi cyflwyno gofal yn Gymraeg mewn lleoliadau gofal sylfaenol - Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

 

Y Cynnig Rhagweithiol

 

Cynllun Dewis Iaith - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Y Cynnig Rhagweithiol

 

Cydnabyddiaeth arbennig - Careline a Dewis Sir Gâr, Cymunedau - Cyngor Sir Caerfyrddin

Y Cynnig Rhagweithiol

 

Cydnabyddiaeth arbennig - Dr Andy Summors - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Arweinyddiaeth

 

Aelodau’r Bwrdd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Arweinyddiaeth

 

Cydnabyddiaeth arbennig - Grŵp Hyrwyddo, Herio a Chefnogi’r Gymraeg - Cyngor Sir Powys

 

Arweinyddiaeth

 

Cydnabyddiaeth arbennig - Fforwm Mwy na geiriau Gogledd Cymru - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 

Gwobr Cyflawniad Oes

 

Gwobr Cyflawniad Oes – Gwefryl Roberts, Prifysgol Bangor

 

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig