Wyt ti'n gweithio yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol? Mae nifer o adnoddau ar gael i dy helpu i ddarparu gwasanaeth Cymraeg.

Mwy na geiriau…

Mae gan Lywodraeth Cymru fframwaith strategol i gryfhau’r ddarpariaeth Gymraeg mewn iechyd, gwasanaethau a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Y ‘Cynnig Rhagweithiol’ yw prif egwyddor y fframwaith, sef y dylai staff sy’n gweithio yn y maes ddarparu gwasanaeth yn Gymraeg heb i bobl orfod gofyn amdano.

I ddeall pwysigrwydd gwasanaethau Cymraeg i siaradwyr Cymraeg, gwylia’r fideo uchod i glywed stori Lowri Cooke am bwysigrwydd y Gymraeg fel rhan o’i gofal hi.  

Dysgu Cymraeg

Os wyt ti’n meddwl y byddai gwersi Cymraeg yn dy helpu di neu dy gyd-weithiwr i ddarparu gwasanaethau gwell i bobl, mae cefnogaeth hawdd ar gael. Gelli gysylltu gyda Swyddog Iaith Gymraeg dy Fwrdd neu Ymddiriedolaeth Iechyd yn y lle cyntaf neu dy Bencampwr Iaith Gymraeg o fewn Adran Gwasanaethau Cymdeithasol dy Awdurdod Lleol. Byddant yn gallu rhoi gwybod am unrhyw gyfleodd hyfforddiant o fewn dy sefydliad ac yn dy ardal leol. Mae mwy o wybodaeth am gyrsiau Cymraeg i bob lefel gallu yma.

Yn ogystal â chyrsiau ffurfiol, mae llu o adnoddau eraill ar gael i’th gynorthwyo di neu ffrind i ddysgu Cymraeg - o lyfrau a CDs i apiau. Cymer olwg ar ein tudalen apiau am syniadau.

Gloywi Iaith 

Efallai dy fod wedi colli hyder i ddefnyddio dy Gymraeg. Os hynny, mae nifer o ffyrdd gwahanol y gelli ymarfer dy Gymraeg fel gwylio S4C neu wrando ar BBC Radio Cymru. Mae’r Mentrau Iaith hefyd yn cynnal digwyddiadau ble gelli gymdeithasu’n Gymraeg. Cymer olwg ar ein tudalen Gwella dy Gymraeg am syniadau.

Os hoffet gael dy atgoffa o reolau gramadegol neu bryd i dreiglo yna byddai cyrsiau gloywi iaith y canolfannau Cymraeg i Oedolion yn ddefnyddiol. Gelli chwilio am gyrsiau yn dy ardal yma.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig