Mae 57 y cant o boblogaeth Ynys Môn yn siarad Cymraeg.

Mae’r Gymraeg yn iaith fyw yn y cartref, y gweithle ac yn ein cymunedau. Mae dros 80 y cant o’n pobl ifanc yn siarad Cymraeg. Mae’r Gymraeg wedi cael ei defnyddio ar Ynys Môn ers dros ddwy fil o flynyddoedd ac yn dal i gael ei defnyddio bob dydd gan bobl o bob oed. 

Caiff Ynys Môn ei hadnabod hefyd fel Môn Mam Cymru oherwydd ei helaethrwydd o dir ffrwythlon oedd yn llythrennol yn llenwi basgedi trigolion Gogledd Cymru yn benodol yn yr oesoedd canol. Santes Dwynwen yw nawddsant cariadon Cymru a gaiff ei chofio yng Nghymru ar Ionawr 25. Mae chwedl Dwynwen yn tarddu o benrhyn creigiog ar Ynys Llanddwyn, Ynys Môn.

Cymdeithasau a Mudiadau

Menter Iaith — Mudiad sy’n hybu’r Gymraeg yn ein cymunedau gan drefnu gweithgareddau i deuluoedd, plant, pobl ifanc ac oedolion o bob oed. 

Menter Iaith Môn
iaith@mentermon.com
01248 725 700
mentrau-iaith.cymru

Yr Urdd — Mudiad cenedlaethol pobl ifanc sy’n cynnig pob math o weithgareddau i blant a phobl ifanc drwy’r aelwydydd ac adrannau lleol. 

eryl@urdd.cymru
01407 470 010
urdd.org

Clwb Ffermwyr Ifanc — Cyfle i bobl ifanc mewn cymunedau gwledig gymdeithasu gyda’i gilydd a gydag eraill ledled Cymru a thu hwnt. 

ynys.mon@yfc-wales.org.uk
yfc-wales.org.uk

Mudiad Meithrin — Mudiad gofal plant cyfwng Cymraeg cenedlaethol sydd â meithrinfeydd ledled Cymru.

post@meithrin.co.uk
01970 639 639
meithrin.cymru

Merched y Wawr — Cymdeithas i ferched gymdeithasu yn Gymraeg yn y gymuned leol. 
merchedywawr.cymru

Dy ganolfan Learn Welsh agosaf:
Gogledd Orllewin
01248 382 752

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig