Beibl Cymraeg
Beibl Cymraeg
Mae crefydd wedi chwarae rhan bwysig yn cynnal y Gymraeg ac wedi bod yn ganolog i fywyd Cymru ers canrifoedd.

Erbyn heddiw, mae gan nifer o brif grefyddau'r byd bresenoldeb yma, gan gynnwys Iddewiaeth, Islam, Bwdhaeth, Hindŵaeth a Siciaeth.

Ond Cristnogaeth yw prif ffydd y wlad o hyd – gydag Anghydffurfiaeth yn cael ei chysylltu fwyaf â’r Cymry a’r iaith Gymraeg.

Y Capel

Mae Presbyteriaid, Methodistiaid, Bedyddwyr ac Annibynwyr i gyd yn anghydffurfwyr ac maen nhw'n addoli mewn capeli ledled y wlad.  Mae nifer o'r capeli hyn yn ganolfannau bywiog sy'n chwarae rhan ganolog ym mywyd Cymraeg eu hardaloedd, gan drefnu Ysgolion Sul a gwahanol gymdeithasau a gweithgareddau yn Gymraeg.

Yr Eglwys

Mae modd addoli drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr Eglwys yng Nghymru hefyd, gyda rhai eglwysi'n cynnal gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig ac eraill yn cynnal gwasanaethau dwyieithog.

Mae sawl Eglwys Babyddol yn cynnal gwasanaethau a gweithgareddau Cymraeg, felly hefyd Mudiad Efengylaidd Cymru.

Adnoddau

Os wyt ti’n athro neu’n athrawes Ysgol Sul, mae 'na adnoddau defnyddiol i'w cael yn Gymraeg ar wefannau Cyngor Ysgolion Sul a Chyhoeddiadau’r Gair a Beibl.net.

Ar Beibl.net, mae modd tanysgrifio i dderbyn adnod y dydd ar e-bost yn ogystal â darlleniadau o'r Testament Newydd a phodlediadau.  Ac fe elli di brynu Beibl Cymraeg drwy wefan Cymdeithas y Beibl neu yn un o siopau llyfrau Cymru.

Cytûn

Cytûn yw’r elusen sy’n dod â’r gwahanol enwadau Cristnogol yng Nghymru at ei gilydd – mae 'na fwy o fanylion am waith y mudiad ar eu gwefan.

Cymorth Cristnogol

Mae Cymorth Cristnogol yn gweithio gydag eglwysi, cymunedau, ysgolion ac unigolion i frwydro anghyfartaledd a thlodi byd-eang.

Emynau

Os oes gen ti ddiddordeb mewn emynau, mae Cymdeithas Emynau Cymru yn cyhoeddi cylchlythyr blynyddol a'i bwriad yw creu casgliad ar-lein o ddogfennau digidol.

Teledu a radio

Ffordd dda o ddod i adnabod emynau Cymraeg yw gwylio Dechrau Canu Dechrau Canmol ar S4C - mae'r geiriau wastad ar waelod y sgrin felly 'does dim i dy rwystro rhag ymuno yn y canu.  Mae 'na sawl rhaglen grefyddol ar BBC Radio Cymru hefyd, gan gynnwys Caniadaeth y Cysegr, Yr Oedfa a Bwrw Golwg.

Pensaernïaeth

Mae gwybodaeth am bensaernïaeth capeli Cymru ar wefannau Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru a Chymdeithas Treftadaeth y Capeli.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig