Beth yw nod y ganolfan?

Canolfan Iaith ar gyfer hwyrddyfodiaid i addysg Gymraeg fel y gallent dreulio rhaglen ddwys o drochi er mwyn ymuno’n llwyddiannus a hyderus â’r dosbarth. Canolfan Iaith i loywi Cymraeg disgyblion sydd angen hwb pellach yn eu sgiliau ieithyddol. Canolfan ar gyfer oedolion i ddysgu Cymraeg a fydd yn galluogi rhieni disgyblion 3-16 fanteisio ar y cyfle i ddysgu’r iaith er mwyn cefnogi addysg eu plant. 

Canolfan ar gyfer cydweithio ym meysydd diwylliant a chymuned, gan gynnig gofod i weithwyr ieuenctid Theatr Felinfach ar gyfer gwaith all ymestyn ac ar gyfer gweithwyr Cered, y fenter iaith leol. Hybu a darparu digwyddiadau cymunedol Cymraeg, cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg mewn sefyllfa gymdeithasol anffurfiol ar gyfer pob oed gan y gellid defnyddio’r Ganolfan gan Grŵpiau Cymunedol tu allan i oriau’r ysgol.

Pa weithgareddau/ adnoddau/ wasanaethau fydd y ganolfan yn ei gynnig? 

Mae’r Ganolfan Iaith wedi cael ei defnyddio at ystod eang o weithgareddau i hyrwyddo’r Gymraeg, sydd yn cynnwys y canlynol:

Ystafell ddysgu ar gyfer hwyrddyfodiaid uwchradd er mwyn eu galluogi i gael mynediad i wersi prif ffrwd Cyfrwng Cymraeg. Ystafell gyfarfod ar gyfer y Clwb Cymreictod a digwyddiadau megis y clwb iwcaleili. Mae’r grŵp hwn wedi cael gwahoddiad i  gymryd rhan yng ngwyl TREGAROC sef digwyddiad cymunedol gerddorol ym mis Mai. Cefnogi projectau arferion iaith y sector Uwchradd. Lleoli radio ysgol yn yr adeilad. Ymweliad gan Anni Llŷn (Barddoniaeth) a Tudur Phillips (Clocsio).

Gweithgareddau Diwrnod T.Llew Jones. Gweithgareddau Pontio disgyblion blwyddyn 6 yr ardal. Man cyfarfod gyda’r nos ar gyfer project “Gweithredu’n Lleol”. Sgwadiau mewn cydweithrediad â chwmni “Mewn Cymeriad” ar gyfer disgyblion blwyddyn 4 , 5, 6 a 7. Y prif her ar gyfer y dyfodol bydd cwblhau’r elfen gynradd o’r Ysgol 3-16 oed fel y gellid defnyddio’r Ganolfan Iaith i’w llawn potensial.  Golyga hyn y bydd modd tynnu grwpiau o ddisgyblion oed cynradd ynghyd â’r oed uwchradd presennol allan o’r dosbarth er mwyn gloywi iaith, gan fod yr adnodd wedi ei leoli ar gampws yr ysgol.  Bydd hefyd yn hwyluso gydag ail-integreiddio hwyrddyfodiaid i’r ystafell ddosbarth, ynghyd â galluogi darparu cyrsiau dysgu Cymraeg/ gloywi iaith i rieni.

Mae’r gweithgareddau isod eisoes wedi eu trefnu ar gyfer y flwyddyn i ddod:

Lleoliad ar gyfer Sgwadiau Serennu Cynradd. Syrjeri wythnosol ar ôl ysgol i athrawon ar gyfer Gloywi a pharatoi adnoddau cyfrwng Cymraeg addas. Annog rhieni, gofalwyr a’r gymuned i fynychu gwersi Cymraeg sy’n addas i’w lefel ieithyddol. Sesiwn stori i blant Iau yn ystod oriau Ysgol ac adeg y gwyliau. Lleoliad ar gyfer gloywi/integreiddio hwyrddyfodiaid ar draws yr ystod oedran pan fydd y campws yn un 3-16 oed.

Pwy sy’n rhan o’r prosiect?

Tîm Cefnogi’r Gymraeg (Athrawon Bro), Pennaeth Cymraeg i Oedolion, Theatr Felinfach, Yr Urdd, Bwrdd Llywodraethol yr Ysgol, Grŵpiau cymunedol lleol (tu allan i oriau’r ysgol)

Pryd fydd y ganolfan ar agor?

Agorwyd y Ganolfan yn ystod tymor yr haf 2016.      

Ble mae'r Ganolfan?

Mae’r Ganolfan wedi ei lleoli ar Gampws Ysgol Uwchradd Tregaron, sydd yn y broses o gael ei datblygu i fod yn Ysgol 3-16 oed.  

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig