Mae Canolfan Cymunedol Popdy yng nghalon Bangor

Beth yw nod y ganolfan?

Cynyddu’r defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg ymhlith trigolion dinas Bangor yn sgil cwymp yn y % sy’n gallu’r Gymraeg yn y cyfrifiad olaf (o 45.7% yn 2001 i 38.6% yn 2011).

Un o amcanion Menter Iaith Bangor yw prif ffrydio a normaleiddio'r defnydd o'r Gymraeg i fywyd cymunedol a chymdeithasol Bangor. Mae’r Ganolfan yn cyflawni hyn wneud hyn trwy gynnig gofod i glybiau a chymdeithasau sy’n bodoli eisoes ym Mangor ar yr amod fod y Gymraeg yn rhan greiddiol o’u trefniannau a’u darpariaeth.
Pa weithgareddau/ adnoddau/ wasanaethau sydd y ganolfan yn ei gynnig?

Adnoddau

Gofod desg x 3, cyswllt gwe, fideo gynhadledd, maes parcio, gofod masnachol y gellir ei logi (2il lawr). Cyfle i wirfoddoli, cael profiad gwaith a magu sgiliau a phrofiadau newydd.

Gwasanaethau

Cynigir cefnogaeth er mwyn cynyddu’r defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg mewn meysydd strategol megis Plant a Phobl ifanc, y teulu, y gymuned, gwasanaethau Cymraeg a’r gweithlu. Mae’r Ganolfan hefyd yn cyd-weithio ar draws sectorau er mwyn cynyddu defnydd cymdeithasol o’r iaith yn y ddinas. Mae hefyd cyngor ar gael i fusnesau Bangor ar gynyddu defnydd gweledol a gwasanaethau cwsmer Cymraeg gan gynnwys cyfieithu a phrawf ddarllen. Mae hefyd modd cyd-gynllunio digwyddiadau cyhoeddus amrywiol a chyngor a chymorth ar ddatblygiadau dinesig all gael effaith ar y Gymraeg.

Prosiectau/ Gweithgareddau

  • Prosiect 6 diwrnod o brofiadau awyr agored yn Eryri i ddetholiad o hyd at 20 disgybl blwyddyn 7 ac 11 Ysgol Uwchradd Tryfan (trwy Wasanaeth Awyr Agored yr Urdd).

  • Prosiect 3 diwrnod o brofiadau awyr agored yn Eryri i ddetholiad o hyd at 16 disgybl blwyddyn 7 ac 11 Ysgol Uwchradd  Friars (trwy Wasanaeth Awyr Agored yr Urdd).

  • Cwrs yoga yn Popdy. Aelwyd yr Urdd yn cyfarfod yn wythnosol yn Popdy (pob nos iau).

  • Cwrs ymwybyddiaeth ofalgar yn digwydd yn Popdy ar gyfer staff busnesau Bangor sy’n gallu’r Gymraeg ond yn ddi-hyder  o’i ddefnyddio.

  • Arweinwyr Iaith Chweched isaf Ysgol Tryfan (a elwir yn Menter Iaith Tryfan) ac yn Friars (Camau Mawr Cymraeg).

  • Targedu sector clybiau chwaraeon, meithrinfeydd a darparwyr gofal iechyd cychwynnol gan gynnig cyngor a chymorth ar  gyfer cynyddu deunydd gweledol o’r Gymraeg a cyfres o sesiynau hyfforddiant codi hyder Cymraeg llafar i staff sy’n ddi-hyder.

Pwy sy’n rhan o’r prosiect?

Sefydlwyd Menter iaith Bangor fel corff preifat yn 2016 gan Tŷ’r Cwmnïau a Hunaniaith, Menter iaith Gwynedd a Cyngor Gwynedd. Mae partneriaid ymarferol yn cynnwys Gwasanaeth Awyr Agored yr Urdd, Menter Iaith Tryfan a Camau Mawr Cymraeg sef Arweinwyr Iaith Chweched isaf ysgol Ysgolion Uwchradd Tryfan a Friars, Coleg Menai ac unigolion llawrydd megis y sylwebydd pêl-droed Owain Tudur Jones a’r ymarferydd hyfforddiant ymwybyddiaeth ofalgar (‘mindfulness’), Mariel Jones.

Pryd agorodd y ganolfan?

Mae’r Ganolfan wedi bod yn gartref i’r Rheolwr a’r Swyddog Datblygu ers mis Gorffennaf 2016 a cynhaliwyd agoriad swyddogol gan Alun Davies AC ar 14eg o Hydref 2016.

Ble mae'r Ganolfan?

Lôn Popdy, ym Mangor, Gwynedd, LL57 1HR

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig