Mae achos busnes cryf i gwmniau ddefnyddio'r Gymraeg ac mae mwy o gymorth nag erioed o'r blaen i helpu busnesau bach a mawr i wneud hynny'n rhwydd.

Swyddogion Byd Busnes

Mae 10 swyddog Byd Busnes ar gael ar draws Cymru gall helpu cynyddu dy ddefnydd o'r Gymraeg heb gost. Mae’r swyddiogion yn gallu cynnig cyngor ymarferol a chyfeirio at cymorth bellach. Gelli di ddod o hyd I dy swyddog lleol yma.

Busnes Cymru

Busnes Cymru yw gwasanaeth cefnogi busnes Llywodraeth Cymru. Mae ei wefan gynhwysfawr ddwyieithog yn cynnig ystod eang o adnoddau i helpu busnesau o bob maint i dyfu. Mae Busnes Cymru yn cynnig gwasanaeth mentora yn Gymraeg ac mae rhai o'i weithdai a seminarau hefyd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gan Busnes Cymru cyfeiriadur o fusnesau lle mae'n bosib nodi eich bod yn cynnig gwasanaeth Cymraeg.

Comisiynydd y Gymraeg

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn helpu busnesau o bob math i ddatblygu eu defnydd o'r Gymraeg. Drwy swyddogion rhanbarthol mae'n cynnig cymorth ymarferol i fusnesau gynllunio a rheoli eu defnydd o'r Gymraeg. Mae hefyd yn helpu gweithwyr a staff fedru defnyddio mwy o Gymraeg yn y gwaith ac yn cynnig adnoddau i hyrwyddo Cymraeg yn y gweithle. Cei mwy o fanylion yma.

Cyfieithu

Gall dy Swyddog Byd Busnes Lleol help gyda chyfieithiadau byr ar gyfer pethau megis bwydleni, arwyddion a negeseuon cyfryngau cymdeithasol am ddim. Mae gwasanaeth prawf ddarllen i hyd at 1000 o eiriau ar gael am ddim i fusnesau bach a chanolig drwy Gomisiynydd y Gymraeg.

Mae cyngor defnyddiol ar bob agwedd o gyfieithu i gwmnïau ar gael gan y Comisiynydd - gan gynnwys cynnal cyfarfodydd a pharatoi dogfennau dwyieithog ac arweiniad i rai sy'n comisiynu gwaith dwyieithog. Gall dy Fenter Iaith leol a Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru fod o help hefyd

Adnoddau

Mae gan y Swyddogion Byd Busnes amrywiaeth o adnoddau ar gael am ddim megis arwyddion agor/ar gau, pamffledi geirfa defnyddiol a phosteri. Mae'n bosib archebu lanyards a bathodynau sy'n dynodi dy fod ti neu aelod o staff yn siarad Cymraeg oddi wrth Gomisynydd y Gymraeg.

Cyfryngau Cymdeithasol

Mae’n llawer mwy cost effeithiol i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei chynnwys mewn unrhyw gynllun marchnata o’r dechrau. Mae’n gyfle hefyd i asesu sgiliau ieithyddol y gweithlu, gan adnabod swyddogion neu wirfoddolwyr fyddai â’r gallu i ddrafftio negeseuon yn ddwyieithog ar gyfer eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Mae mwy o gyngor ar sut i ddefnyddio'r Gymraeg ar gyfryngau cymdeithasol yn y canllaw yma cyhoeddwyd gan Comisiynydd y Gymraeg.

Dysgu Cymraeg

Mae’r Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol Cymraeg Gwaith wedi datblygu  cynllun cenedlaethol newydd cyffrous sy’n hyrwyddo a darparu cyfleoedd hyfforddi er mwyn datblygu sgiliau Cymraeg gweithwyr yn y gweithle o’r enw Cymraeg Gwaith.

Mae'r cynllun Cymraeg Gwaith yn cynnig hyfforddiant hyblyg wedi'i ariannu'n llwyr i gryfhau sgiliau Cymraeg eich gweithlu. O ddechreuwyr i siaradwyr rhugl, mae Cymraeg Gwaith yn cynnig rhywbeth i bawb.

Recriwtio 

Gyda bron i draean o ysgolion yng Nghymru yn cynnig addysg Gymraeg mae'r gweithlu dwyieithog yn tyfu a chyflogi staff sy'n rhugl yn Gymraeg yn dod yn haws.  

Gelli gynnig swyddi hyfforddiant a swyddi llawn amser i staff dwyieithog drwy hysbysebu ar safleoedd fel Gyrfa Cymru, safle swyddi, lleol, swyddle neu golwg360

Mae'n bosib i dy gwmni recriwtio prentis sy’n gallu siarad Cymraeg trwy’r Rhaglen Brentisiaethau

Welsh Brew Tea

Yn ôl cwmni te teuluol o Abertawe, mae’r Gymraeg wedi cyfrannu’n sylweddol at ei lwyddiant byd-eang.

Darllena pam

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig