Mae sawl mantais i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle.

Yr Achos Busnes 

  • Mae cynnig darpariaeth ddwyieithog yn gwella safon gwasanaeth i gwsmeriaid. 
  • Gall ddenu mwy o fusnes drwy'r drws - mae'n adlewyrchu gwasanaeth lleol sy'n dangos parch at y gymuned ac yn ffordd o ennyn ffyddlondeb cwsmeriaid. 
  • Mae'n fodd o ymgysylltu'n agosach gyda chwsmeriaid, hen a newydd. 
  • Does dim rhaid gwario dwywaith i gynnig gwasanaeth mewn dwy iaith. 
  • Y tu allan i Gymru mae'n cryfhau'r brand busnes Cymraeg. Mae’n dangos bod y cwmni yn falch o fod yng Nghymru.  
  • Mae’n gallu bod yn arwydd o arfer da ac yn hwb i gydraddoldeb.

Statws Cyfartal

Mae gan y Gymraeg a’r Saesneg statws cyfartal ym mywyd cyhoeddus yng Nghymru. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn creu ‘Safonau Iaith’ newydd i wella’r gwasanaethau y gall siaradwyr Cymraeg ddisgwyl eu derbyn gan sefydliadau cyhoeddus yn Gymraeg. Y bwriad hefyd yw cynyddu’r defnydd o wasanaethau Cymraeg. 

Cwmnïau Preifat

Does dim rheidrwydd cyfreithiol ar y rhan fwyaf o gwmnïau preifat ddarparu gwasanaeth Cymraeg i'r cyhoedd ond mae mwy a mwy yn gweld y manteision o wneud hynny ac yn cynnig o’u gwirfodd.  

Os yw dy gwmni neu dy sefydliad di angen help i ddatblygu’r defnydd o’r Gymraeg, gall gwefan Comisiynydd yr Iaith Gymraeg fod yn fan cychwyn defnyddiol - mae wedi lansio gwasanaeth newydd i helpu busnesau bach a chanolig hefyd.

Marchnata Gwasanaeth Gymraeg

Mae'n talu i unrhyw gwmni neu sefydliad sy'n cynnig gwasanaeth Cymraeg arddangos hynny'n glir. Mae bathodynnau staff, arwyddion a phosteri ‘Cymraeg’ ar gael am ddim i gwmnïau a sefydliadau i'w harddangos yn gyhoeddus. Gofyn i dy Fenter Iaith leol am stoc  - gelli hefyd gael llinyn staff Iaith Gwaith gan y Comisiynydd.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig