• a / ac

  Treiglad llaes sydd ei angen ar ôl y cysylltair ‘a’, nid treiglad meddal. Felly, defnyddiwch a chyda, a chan, a thros, nid ‘a gyda’, ‘a gan’, ‘a dros’ etc.

  Peidiwch â defnyddio ‘&’ (yr ampersand) yn y Gymraeg.

  Yn aml rhoddir ‘and’ ar ddiwedd y pwynt olaf ond un mewn rhestrau Saesneg sydd yn defnyddio’r wyddor. Mae hyn yn gallu achosi problemau yn y Gymraeg – ee yn yr enghraifft isod byddai rhai pobl yn ynganu’r trydydd pwynt c) fel ‘éc’ ac eraill yn dweud ‘cý’, felly byddai anghysondeb yn codi o ran defnyddio ‘a’ neu ‘ac’ o’i flaen.

  Bydd angen ystyried:
  a) costau’r gwaith addasu;
  b) yr amserlen; ac/a
  c) materion iechyd a diogelwch.

  Mewn gwirionedd, gellir hepgor y cysylltair yn llwyr mewn testunau Cymraeg gan nad yw’n ychwanegu dim at eglurder y testun. Ond, o’i gynnwys, dylid trin y llythyren sy’n dod ar ei ôl fel pe bai’n cael ei hynganu yn y dull traddodiadol (hynny yw, ‘éc’ ac nid ‘cý’).

  Mewn ymadroddion yn mynegi meddiant defnyddir ‘a/ac’ (cysylltair) yn hytrach nag ‘â/ag’ (arddodiad):
  gŵr a chanddo dri o blant, cynllun ac iddo rinweddau arbennig

  Negydd ‘a’ yw ‘na’ (o flaen cytseiniaid):
  nid oes ganddi wres na golau yn ei chartref
   
  Negydd ‘ac’ yw ‘nac’ (o flaen llafariaid):
  nid oedd ganddo ddillad nac arian

 • acenion
  Dylech roi acenion ar lythrennau lle bo’u hangen. Mae peidio â’u cynnwys nid yn unig yn golygu eich bod yn camsillafu ond weithiau yn gwneud yr ystyr yn aneglur. Yr acenion a ddefnyddir yn Gymraeg yw’r acen grom (neu’r to bach), ee cytûn; yr acen ddyrchafedig, ee amgáu; yr acen ddisgynedig, ee sgìl; a’r didolnod, ee glanhäwr.
 • arddodiaid

  Mae angen bod yn ofalus ag arddodiaid, yn enwedig wrth gyfieithu to, for, on ac ati.

  Dyma rai camgymeriadau cyffredin:

   Cywir Anghywir 
   â/ag  
   cydweithio â  cydweithio gyda
   cysylltu â  cysylltu gyda
   cytuno â (rhywun/rhywbeth)  cytuno gyda
   gwrthdaro â  gwrthdaro gyda
   siarad â  siarad gyda
   trafod â  trafod gyda
   perthynas â  perthynas gyda
   torri papur â siswrn  torri papur gyda siswrn
   pobl ag anghenion arbennig  pobl gydag anghenion arbennig
   ar/arno/arnom etc  
   gwahanol agweddau ar y pwnc  gwahanol agweddau o'r pwnc
   mae'r frech goch arno  mae ganddo'r frech goch
   roedd yn fodlon ar y penderfyniad  roedd yn fodlon â'r penderfyniad
   mae arnom angen arian neu mae angen arian arnom  rydym angen arian
   elwa ar y profiad  elwa o'r profiad 
   at  
   gresynu at y penderfyniad  gresynu'r penderfyniad neu gresynu wrtho
   anfon e-bost at Mair (at berson)  anfon e-bost i Mair
   i  
   anfon llythyr i'r Cyngor Sir (er cysondeb, arfer y Gwasanaeth Cyfieithu yw ymdrin â sefydliadau ac ati fel lleoliadau, felly dilynir yr un patrwm ag ‘anfon i rywle’)  anfon llythyr at y Cyngor Sir 
   cytuno i wneud rhywbeth  cytuno gwneud rhywbeth
   tueddu i effeithio  tueddu effeithio
   helpu rhywun i wneud rhywbeth  helpu rhywun wneud rhywbeth
   trefnu i ddod  trefnu dod
   mae'n bwysig nodi  mae'n bwysig i nodi
   o  
   rwy'n falch o fod yma  rwy'n falch i fod yma
   dyma'r ffordd orau o wneud hyn  dyma'r ffordd orau i wneud hyn
   mae'n gyndyn o gymryd y swydd  mae'n gyndyn i gymryd y swydd 
   wrth  
   ynghlwm wrth  ynghlwm â neu yn glwm â 
   glynu wrth  glynu at neu glynu i
     

  Wrth benderfynu pa arddodiad i'w ddefnyddio i gyfleu lleoliad rhywbeth neu i ba gyfeiriad y mae'n symud, gall fod yn ddefnyddiol ystyried ai pwynt, arwynebedd ynteu gyfaint y cyfeirir ato. Er enghraifft, a fyddai rhywun yn dweud 'ar y maes chwarae' ynteu 'yn y maes chwarae'?

  Mae pêl droed ar y maes chwarae - arwynebedd - hy mae'n cyfeirio at fod ar wyneb y tir glaswelltog
  Beth am gwrdd yn y maes chwarae? - cyfaint - hy mae'n golygu'r ardal i gyd a phopeth sydd ynddi

  Ceir disgrifiad defnyddiol o'r opsiynau yn adran 5.23 o Gramadeg y Gymraeg gan Peter Wynn Thomas.

 • berfau

  amserau’r ferf
  Mae angen gofal wrth ddefnyddio gwahanol amserau’r ferf.

   The Minister said (gorffennol)  Dywedodd y Gweindog
   The Minister has said (perffaith)  Mae'r Gweinidog wedi dweud
   The Minister had said (gorberffaith)  Roedd y Gweinidog wedi dweud
   The Members hoped (amherffaith)  Roedd yr Aelodau'n gobeithio neu Gobeithiai'r Aelodau nid Gobeithiodd yr Aelodau (gorffennol)
   The First Minister said (gorffennol) he would (amherffaith)  Dywedodd y Prif Weinidog y bydd (dyfodol)

  ffurfiau cryno a ffurfiau cwmpasog
  Nid oes rhaid defnyddio ffurfiau cryno’r ferf bob tro: hynny yw, nid yw ‘golyga hynny’ yn well Cymraeg na ‘mae hynny’n golygu’. Mae i’r ddau eu lle a dylid dewis a dethol yn ofalus rhwng ffurfiau cryno a chwmpasog yn ôl yr ystyr y mae angen ei gyfleu. Bydd angen ystyried hefyd effaith defnyddio’r ffurf gwmpasog ar hyd y testun cyfan os bydd cyfyngiadau o ran lle.

  Mae ffurfiau cryno megis ‘penderfynodd yr aelodau’, a ‘clywodd y bobl’ yn ddigon cyfarwydd, ac felly nid oes rheswm dros eu hosgoi a defnyddio ffurfiau megis ‘fe wnaeth yr aelodau benderfynu’ a ‘fe wnaeth y bobl glywed’.

  Mae i’r ffurfiau cwmpasog eu lle fodd bynnag pan fo angen osgoi ffurfiau clogyrnaidd neu orlenyddol. Er enghraifft, gellir dweud ‘fe wnaethant gydnabod’ yn hytrach na ‘cydnabuasant’, a ‘fe wnaethoch wrthod’ yn hytrach na ‘gwrthodasoch’.

  Ceisiwch osgoi’r ffurfiau ‘bu inni’, ‘bu iddynt’ etc lle bo modd. Mae ‘fe wnaethon ni fwynhau ein hunain’ yn well na ‘bu inni fwynhau ein hunain’.

  Mae i’r geiryn rhagferfol ‘fe’ ei le yn ein gwaith ni hefyd lle bo’n helpu llif y frawddeg neu’n cryfhau ystyr y ferf sy’n dilyn, ee Do, fe ddaeth y llythyr ymhen hir a hwyr. Dylech osgoi ei orddefnyddio serch hynny ac ni ddylid defnyddio ‘mi’, ac eithrio mewn sgriptiau ac ati.

  ffurfiau amhersonol
  Nid oes rhaid defnyddio ffurfiau amhersonol bob tro. Gallwch eu defnyddio mewn testun ffurfiol ei naws ond os byddwch yn cyfieithu ar gyfer y cyhoedd, dyweder, gallwch hepgor yr amhersonol, ee Os yw eich eiddo ym mand C … yn hytrach na ‘Os gosodwyd eich eiddo ym mand C …’.

  berfau cynorthwyol
  Mae angen gofal wrth drosi ymadroddion lle defnyddir berfau’n gynorthwyol yn Saesneg.

   Saesneg Cymraeg   nid...
   to make use of  defnyddio  gwneud defnydd o
   to pay a visit  ymweld â  talu ymweliad â

   this represents a step forward

   mae hyn yn gam ymlaen  mae hyn yn cynrychioli cam ymlaen
   this serves as a warning  mae hyn yn rhybudd  mae hyn yn gwasanaethu fel rhybudd
   to give consideration to  ystyried  rhoi ystyriaeth i
   to take account of / to take into consideration  ystyried  cymryd ystyriaeth o
   to make attempts to  ceisio  gwneud ymgais i
   to make efforts to  ymdrechu  gwneud ymdrech i
   to make a decision  penderfynu  gwneud penderfyniad

   

 • bod / fod

  Mae angen treiglo:

  • ar ôl ffurfiau cryno’r ferf:
   credaf fod
  • ar ôl ‘efallai’ (sef ffurf gryno ar y ferf ‘gallu’ – ‘fe allai’):
   efallai fod angen bwyd arno

  Nid oes angen treiglo:

  • ar ôl ffurfiau amhersonol:
   credir bod
  • ar ôl berfenw:
   mae’n credu bod
  • ar ôl ‘er’ (er bod), ‘rhaid’ (rhaid bod), ‘a’ (a bod), ‘yw’ (yw bod), ‘oherwydd’ (oherwydd bod).
  • ar ôl ffurfiau megis ‘y ffaith’, ‘mae’n amlwg’, ‘mae’n syndod’:
   y ffaith bod swyddfeydd y Cyngor ar gau sydd wedi cythruddo’r bobl
 • budd-dal
  nid 'budd-dâl'
 • caniatáu
  'caniatáu i rywun wneud rhywbeth' nid ‘caniatáu rhywun i wneud rhywbeth’
 • cwyn (complaint)
  cwyn
  y gŵyn
  a chŵyn
 • cymaint / cynifer

  Mae angen gwahaniaethu.

  Mae ‘cymaint’ yn cyfeirio at ‘faint’:
  cymaint o dlodi, cymaint o law

  Mae ‘cynifer’ yn cyfeirio at ‘nifer’:
  cynifer o weithwyr, cynifer o anifeiliaid

 • cymerodd
  nid 'cymrodd'
 • cymryd
  nid 'cymeryd'
 • cymwysedig
  nid ‘cymwys’ lle bo’n cyfateb i ‘qualified’, ee athrawon cymwysedig
 • cymwyseddau
  nid 'cymhwyseddau'
 • cymwysterau
  nid 'cymhwysterau'
 • cynyrchiadau
  nid 'cynhyrchiadau'
 • dros
  nid ‘a dros’, ond a thros
 • drwy / drwyddo
  nid ‘a drwy’, ond a thrwy
 • dyddiau'r wythnos

  Mae’n anghywir defnyddio’r arddodiad ‘ar’ wrth gyfeirio at ddiwrnod penodol:
  Cynhelir y cyfarfod ddydd Llun, 15 Hydref
  Byddaf yn mynd i siopa ddydd Gwener nesaf

  Ond wrth gyfeirio at ddiwrnod cyffredinol, mae angen ‘ar’:
  Byddaf yn mynd i siopa ar ddydd Gwener (hynny yw, bob dydd Gwener neu unrhyw ddydd Gwener).

 • eisoes
  nid 'eisioes'
 • er gwaethaf

  nid ‘ar waethaf’ nac ‘er waethaf’

 • fel

  fel + berf
  fel y, nid ‘fel a’:
  fel y nodir isod, nid ‘fel a nodir isod’

  fel a ganlyn

 • I
  i mewn
  nid ‘i fewn’
 • lle / ble

  y papurau newydd lle’r hysbysebir y swyddi, nid ‘y papurau newydd ble’r hysbysebir y swyddi’

  Defnyddir ‘ble’ (sef ‘pa le’) i ofyn cwestiwn:
  Ble bydd y swyddi’n cael eu hysbysebu?

 • cysylltnod

  Yn gyffredinol, mae angen y cysylltnod mewn cyfansoddeiriau lle bo’r ail elfen yn air unsill.

  Yn gyffredinol, nid oes angen y cysylltnod mewn cyfansoddeiriau lle bo’r ail elfen yn cynnwys mwy nag un sill.

  • Ar ôl y rhagddodiaid ad-, cyd-, dad-, di-, gor-, gwrth-, rhag-, rhyng-, tra-, traws-

        Enghreifftiau cyffredin:
        di-waith     diweithdra
        gor-ddweud  gorweithio
        cyd-fynd  cydadolygiad 

        Eithriadau cyffredin:
        ad- lle bo’r llythyren ‘t’ yn treiglo’n feddal ar ôl ad- mae angen cysylltnod gyda lluosillafion, ee ad-daliad, ad-drefnu
        cyd- lle bo cyd- yn golygu ‘fellow’, ‘joint’ mae angen y cysylltnod gyda lluosillafion, ee cyd-weithwyr, cyd-bwyllgor

  • Ar ôl yr ansoddeiriau ail-, arch-, blaen-, cam-, cyn-, lled-, ôl-, pen-, prif-, uwch-, is-

        Enghreifftiau cyffredin:
        ail-greu     ailadrodd
        cam-drin camddefnyddio

        Eithriadau cyffredin:
        prif   Mae ‘prifddinas’ a ‘prifysgol’ yn un gair. Pan fo prif yn cyfateb i chief yn Saesneg, mae’r ddwy elfen yn cael eu hysgrifennu ar wahân, ee ‘Prif Gwnstabl’.
        uwch-, is-  nid oes angen cysylltnod mewn geiriau fel ‘uwchraddol’, ‘isdeitl’ ond mae ei angen lle bo’r ail elfen yn enw ar gorff neu swydd ac ati, ee ‘uwch-reolwr’, ‘is-bwyllgor’, ‘is-lywydd’, ‘is-adran’. Arfer y Gwasanaeth Cyfieithu hefyd yw defnyddio ‘is-ddeddfwriaeth’.

  • cysyllteiriau yn dechrau â ‘hunan’
   ee hunan-barch hunangynhaliol

  Rhowch gysylltnod gyda chysyllteiriau sy’n cynnwys y rhagddodiad ‘e-‘ i gyfleu’r cyfrwng electronig, ee e-bost, e-bostio, e-lywodraeth, e-Weinidog, e-Gymru. Mae hyn yn bwysig o ran y pwyslais ac o ran cysondeb.

 • llwyth / llwythau
  tribes
 • llwyth / llwythi
  loads
 • maen nhw
  nid ‘mae’n nhw’ na ‘mae nhw’
 • nac ydw
  nid 'nag ydw'
 • nepell
  Mae angen defnyddio’r negydd gyda’r ansoddair ‘nepell’:
  Yng Nghwmffrwd yr oedd yn byw, nid nepell o Gaerfyrddin.
  Nid yw’r orsaf nepell o ganol y dref.
 • nifer

  Cofiwch wahaniaethu rhwng ‘rhif’ (sy’n benodol ac, yn gyffredinol, yn cyfeirio at rifolion 1, 2, 3 etc) a ‘nifer’ (sy’n amhenodol, ee mae nifer mawr o gyrsiau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg).

  Gall ‘nifer’ fod yn fenywaidd ac yn wrywaidd ond er cysondeb o fewn y Gwasanaeth Cyfieithu dylid ei drin fel enw gwrywaidd.

 • oddi wrth
  nid 'oddiwrth'
 • ond

  nid yw ... ond ..., nid ‘mae ... ond ...’

   

  Dyma enghreifftiau:

   

  This exemption is applicable only to those who live in Wales.
  Slafaidd: Mae’r eithriad hwn yn gymwys yn unig i’r rhai sy’n byw yng Nghymru.
  Gwell:  Nid yw’r eithriad hwn yn gymwys ond i’r rhai sy’n byw yng Nghymru.
  Y gorau? Dim ond i’r rhai sy’n byw yng Nghymru y mae’r eithriad hwn yn gymwys.

   

  Jac is only 20 years old.
  Anghywir: Mae Jac ond yn 20 oed.
  Cywir: Nid yw Jac ond 20 oed/Dim ond 20 oed yw Jac.

   

  He only goes there when he has to.
  Anghywir: Mae’n mynd yno ond pan fydd rhaid.
  Cywir: Nid yw’n mynd yno ond pan fydd rhaid.

 • oni bai
  nid 'onibai'
 • os

  Nid oes angen ‘y’ ar ôl ‘os’:
  os byddwch yn dod i’r cyfarfod, nid ‘os y byddwch yn dod i’r cyfarfod’

  Nid oes angen ‘yn’ ar ôl ‘os’, ond mae angen berf:
  os yw’n barod, nid ‘os yn barod’
   
  Nid oes angen ‘mai’ ar ôl ‘os’:
  os mynd oedd y penderfyniad …, nid ‘os mai’r penderfyniad oedd mynd …’

  'If' yw ystyr 'os, nid 'whether'. Mewn cwestiynau anuniongyrchol felly, yn ogystal â rhai uniongyrchol, defnyddiwch ‘a’ nid ‘os’ o flaen y ferf: 
  'gofynnodd y Cadeirydd a oedd pawb yn bresennol', nid ‘gofynnodd y Cadeirydd os oedd pawb yn bresennol’.

 • pan

  Nid oes angen ‘y’ ar ôl ‘pan’:
  pan fyddwch yn barod, nid ‘pan y byddwch yn barod’

  Nid oes angen ‘yn’ ar ôl ‘pan’, ond mae angen berf:
  pan fyddwch yn gweithio ar gyfrifiadur, nid ‘pan yn gweithio ar gyfrifiadur’

  Yn lle ‘pan yw’ (sy’n ffurfiol iawn) neu ‘pan mae’ (sy’n anghywir) gall ‘pan fo’ fod yn ffurf ddefnyddiol ar adegau.

  Defnyddiwch ‘pan fo’ i gyfleu where amgylchiadol hy pan fo'r gair where yn cyfeirio at amgylchiadau yn hytrach na lleoliad:
  Where a pupil is suspended, the parent must be informed.
  Pan fo disgybl yn cael ei wahardd, rhaid hysbysu'r rhiant.

  Defnyddiwch ‘pan fydd’ i gyfleu when

 • parhaol
  continuous, permanent
 • parhaus
  continual, sustained, persistent
 • pobl

  Gallwch ddefnyddio ‘pobl’ yn lle ‘personau’ am ‘persons’.

  Enw benywaidd unigol yw ‘pobl’ ac felly ‘y bobl dda’ sy’n gywir.

 • p'un
  Mae angen gofal wrth gyfieithu:
  To see whether a new strategy is needed
  Anghywir: Er mwyn gweld p’un a oes angen strategaeth newydd
  Cywir: Er mwyn gweld a oes angen strategaeth newydd
 • rhagenwau

  Anghywir: pethau yr ydym wedi gweld
  Cywir: pethau yr ydym wedi’u gweld

  Anghywir: Roeddwn wedi’m syfrdanu
  Cywir: Roeddwn wedi fy syfrdanu

  Anghywir: Fel a nodwyd yn y llythyr
  Cywir: Fel y nodwyd yn y llythyr

  Anghywir: Canllawiau a gytunir yn y cyfarfod
  Cywir: Canllawiau y cytunir arnynt yn y cyfarfod

  Anghywir: Pwyntiau a gyfeirir atynt wrth drafod
  Cywir: Pwyntiau y cyfeirir atynt wrth drafod

  Anghywir: Ni wyddom beth yn fwy a ellir ei wneud
  Cywir: Ni wyddom beth yn fwy y gellir ei wneud

  Anghywir: Unrhyw bwyntiau y bydd gennych
  Cywir: Unrhyw bwyntiau a fydd gennych

  Anghywir: Yr effaith y bydd hyn yn ei gael
  Cywir: Yr effaith y bydd hyn yn ei chael
  (am fod ‘effaith’ yn fenywaidd)

 • rhain / rheini

  Cywasgiad o 'rhai hyn' yw 'rhain', nid ansoddair, felly ni ddylid defnyddio ymadroddion fel ‘y dyddiau rhain’ (‘y dyddiau rhai hyn’) a ‘y bobl rheini’ (‘y bobl rhai hynny’).
  ‘Y dyddiau hyn’ a ‘y bobl hynny’ sy’n gywir.

  Wrth gyfieithu ‘these/those’ mae angen rhoi ‘y’ o flaen ‘rhai’, ‘rhain’ a ‘rheini’.

  Er cysondeb, defnyddiwch ‘y rheini’, nid ‘y rheiny’.

  Wrth gyfeirio at ‘those’ gall fod yn well defnyddio ‘y rhai’:
  er mwyn arbed amser y rhai sy’n gorfod mynd i’r cyfarfod, nid ‘er mwyn arbed amser y rheini sy’n gorfod mynd i’r cyfarfod’

 • should
  Mae angen gwahaniaethu rhwng 'should' - 'dylai' a 'must' - 'rhaid'
 • tra

  Nid oes angen ‘yn’ ar ôl ‘tra’ ond mae angen berf:
  tra oeddwn yn teithio dramor, nid ‘tra’n teithio dramor’

  tra oedd, nid ‘tra roedd’

 • treiglo

  adferf amser
  yr amser a dreulir bob wythnos, nid ‘yr amser a dreulir pob wythnos’

  biliwn / miliwn
  Mae angen gofal wrth drafod biliynau a miliynau er mwyn osgoi amwysedd wrth dreiglo’n feddal. Peidiwch felly â threiglo ‘biliwn’, ee £1 fililwn, £1 biliwn.

  ‘bod’ neu ‘fod’
  Nid oes angen treiglo:
  ar ôl y ffurfiau cryno amhersonol:
    credir bod, dywedwyd bod
  ar ôl berfenw:
    credu bod, dweud bod
  ar ôl ‘er’ (er bod), ‘rhaid’ (rhaid bod), ‘a’ (a bod), ‘yw’ (yw bod), ‘oherwydd’ (oherwydd bod).

  Mae angen treiglo:
  ar ôl ffurfiau cryno’r ferf:
     credaf fod, dywedodd fod
  ar ôl ‘efallai’, sef ffurf gryno ar y ferf ‘gallu’ – ‘ef allai’.

  byth
  Yn gyffredinol, nid oes angen treiglo ‘byth’:
  Nid yw byth yn methu

  cyfres o enwau 
  Uned Bolisi, ond Uned Polisi Cymdeithasol, hynny yw, ar ôl enw benywaidd, mae angen treiglo’r gair sy'n dilyn, ond os oes dau neu ragor o eiriau'n dilyn, a'r cysylltiad rhwng y geiriau hynny a'i gilydd yn gryfach na'r cysylltiad â'r enw benywaidd, does dim treiglad.
  Felly, yr Adran Ddiwydiant ond yr Adran Diwydiant a Masnach.
  Yr Uned Bolisi, ond yr Uned Polisi Cydraddoldeb.

  Mae ambell enghraifft, serch hynny, lle mae'r ddau air sy'n dilyn enw benywaidd gymaint ynghlwm wrth ei gilydd nes bod treiglad yn digwydd. Enghraifft o hynny yw 'yr Ŵyl Gerdd Dant' lle caiff 'cerdd dant' ei drin i bob pwrpas fel un gair neu uned.

  Sylwer hefyd: ardal lai ffafriol, ffordd fwy prysur.

  fe’i
  Nid oes angen treiglo ar ôl ‘fe’i’:
  fe’i gwelwyd ef, fe’i torrwyd hi nid ‘fe’i welwyd ef’, ‘fe’i thorrwyd hi’
  Ond mae angen ychwanegu ‘h’ o flaen llafariaid:
  fe’i hanafwyd ef, fe’i hanafwyd hi nid ‘fe’i anafwyd ef’, ‘fe’i anafwyd hi’

  hefyd
  a threfnu hefyd weithgareddau o bob math, nid ‘a threfnu hefyd gweithgareddau o bob math’

  ‘ll’ a ‘rh’
  nid oes angen treiglo ‘ll’ a ‘rh’
  ar ôl ‘y’: y llewes, y rhodfa
  ar ôl ‘un’: un llaw, un rhaw
  ar ôl ‘yn’: yn llwyddiannus, yn rhagrithiol
  ar ôl ‘pur’: pur llewyrchus, pur rhydlyd

  mae angen treiglo ‘ll’ a ‘rh’
  ar ôl ‘rhy’: rhy laes, rhy rwydd
  fel gwrthrych berf gryno: clywais rai yn dweud, gwelais ragor o gathod

  neu
  Treiglad meddal mewn enwau, berfenwau ac ansoddeiriau:
  dyn neu fenyw, rhedeg neu gerdded, gwyn neu ddu
  Nid yw ffurfiau cryno berfau’n treiglo ar ôl ‘neu’:
  Galwch heibio neu trefnwch gyfarfod nid ‘... neu drefnwch gyfarfod’

  rhaid
  Mae modd treiglo neu beidio â threiglo 'rhaid' ar ôl 'oes':
  A oes rhaid talu am docyn? neu A oes raid talu am docyn?
  Nid oes rhaid codi'n fore
  neu Nid oes raid codi'n fore

  Er cysondeb, arfer y Gwasanaeth Cyfieithu yw peidio â threiglo.

  y cysylltair ‘a’ (and)
  a than, a thros, a thrwy, a chan, a chyda (treiglad llaes), nid ‘a dan, a dros, a drwy, a gan, a gyda’

  ‘y tair’, ‘y pedair’ sy’n gywir – does dim treiglad
   
  yn + ansoddair o flaen berfenw
  Pan roddir ansoddair o flaen berfenw bydd y berfenw yn treiglo ond ni fydd yr ‘yn’ yn treiglo’r ansoddair:
  mae’r pentref yn cyflym ddirywio, nid ‘mae’r pentref yn gyflym ddirywio’
  yn gwirioneddol gredu, nid ‘yn wirioneddol gredu’

  yn enwedig
  Nid oes angen treiglo ar ôl ‘yn enwedig’:
  yn enwedig pobl sy’n gweithio mewn swyddfeydd, nid ‘yn enwedig bobl sy’n gweithio mewn swyddfeydd’

 • unrhyw beth / unrhyw un

  unrhyw beth, unrhyw un, nid ‘unrhywbeth’, ‘unrhywun’

  Ceisiwch beidio â gorddefnyddio’r ffurfiau uchod wrth gyfieithu any/anyone. Er enghraifft:

  defnyddiwch: nid ydym wedi gallu gwneud dim eto
  yn hytrach na: 'nid ydym wedi gallu gwneud unrhyw beth eto'

  defnyddiwch: nid oes gan yr un siaradwr
  yn hytrach na: 'nid oes gan unrhyw siaradwr'

  defnyddiwch: bydd gan y sawl a fydd yn cyflwyno adroddiad
  yn hytrach na: 'bydd gan unrhyw un a fydd yn cyflwyno adroddiad'

  defnyddiwch: nid oedd neb wedi gwneud cwyn
  yn hytrach na: 'nid oedd unrhyw un wedi gwneud cwyn'

 • when
  pan fydd, nid 'pan bydd'
 • where

  'pan' neu 'os’ pan fo’n ‘amgylchiadol’ (circumstantial) ei ystyr:
  ‘Where a pupil is suspended, the parent must be informed’
  'Pan fo disgybl yn cael ei wahardd, rhaid hysbysu'r rhiant'

  ‘lle’ pan fo’r testun yn cyfeirio at leoliad penodol (locational):
  ‘Premises where education is provided’
  'Mangre lle y darperir addysg'

 • whether
  ‘a’, nid ‘os’ na ‘p’un:
  'gofynnodd iddo a oedd am fynd i’r cyfarfod', nid ‘gofynnodd iddo os oedd am fynd i’r cyfarfod’ na ‘gofynnodd iddo p’un ai a oedd am fynd i’r cyfarfod’.
  Rhaid bod yn ofalus gan y defnyddir 'if' yn aml yn Saesneg er mai 'whether' yw'r ystyr ee 'she asked if he wanted to attend the meeting' yn hytrach na 'she asked whether he wanted to attend the meeting'.
 • whether ... or not
  a ... ai peidio, nid ‘os ... neu beidio’ na ‘p’un a/ai ... neu beidio’
 • y / yr

  Mae angen rhoi ‘y/yr’ o flaen teitl neu swydd:
  yr Athro Dafydd Dafis
  Jane Davidson, y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
  yr Arglwydd Hutton
  (ond ddim o flaen ‘Arglwydd + enw lle’, ee 'Arglwydd
       Tonypandy')

  Mae angen rhoi’r fannod o flaen enwau ieithoedd:
  y Gymraeg, y Saesneg, yr Eidaleg

  Gyda llythyren fach yr ysgrifennir y fannod mewn teitlau neu enwau lleoedd yng nghanol brawddeg:
  Gwelais ef yn y Bala, nid ‘Gwelais ef yn Y Bala’,
  Anfonwch ef at y Llywydd, nid ‘Anfonwch ef at Y Llywydd’

  Mae angen priflythyren mewn cyfeiriad:
  25 Stryd y Bont, Y Barri

  Geiriau â'r ddeusain 'wy':
  Er cysondeb, arfer y Gwasanaeth Cyfieithu yw glynu at ddefnyddio 'yr' o flaen geiriau sy'n cychwyn â'r ddeusain 'wy', fel 'yr wybodaeth, 'yr Wyddeleg' ac 'yr wynebau'. Am ragor o wybodaeth, gweler Orgraff yr Iaith Gymraeg (tt. 45-7) a Gramadeg y Gymraeg Peter Wynn Thomas, tt. 787-8.

  Cwestiynau adferfol: ‘sut’, ‘pryd’, beth’ etc (gweler hefyd yr erthygl 'cyweiriau')

  • Mae angen cynnwys y geiryn ‘y’ (y rhagenw perthynol traws) yn y cywair ffurfiol:
    Pryd y bydd y Gweinidog yn gwneud datganiad? nid ‘pryd bydd/pryd fydd’
   Mewn cyweiriau eraill (heblaw’r cywair llafar), os penderfynir ei hepgor, rhaid cynnal y ffurf gysefin:
    Sut cafodd y cynllun hwn ei gymeradwyo? nid ‘sut gafodd’
  • Mewn brawddegau perthynol mae angen cynnwys ‘y/yr’ o flaen ‘mae’:
    y siop y mae’r pentrefwyr wedi ei hagor

  Nid oes angen ‘y/yr’ (y geiryn rhagferfol) o flaen ‘mae’ na ‘maent’ ond lle bo angen defnyddio’r cywair clasurol.

 • galluogi
  'galluogi rhywun i wneud rhywbeth'
  nid ‘galluogi i rywun wneud rhywbeth’
 • gan mwyaf
  nid ‘gan fwyaf’
 • gwybodaeth
  Enw benywaidd yw ‘gwybodaeth’ felly bydd angen cynnal y treiglad drwy’r frawddeg ar ei hyd.

  Defnyddiwch yr wybodaeth, nid ‘y wybodaeth’.

 • a heb
  nid 'ac heb'
 • a hefyd

  nid ‘ac hefyd’

 • ac eithrio
  nid 'ag eithrio'
 • ac iaith
  nid 'a iaith'
 • ac iechyd
  nid 'a iechyd'
 • â / ag

  Yn dilyn rhai berfau:
  cwrdd â, peidio â

  I ddynodi meddiant:
  y ferch â’r ffrog werdd

  Ar ôl y radd gymharol wrth gymharu ansoddeiriau (y cysylltair as):
  mor goch â thân, cyn gryfed ag arth

  I ddynodi offeryn (yr arddodiad with):
  lladdwyd y dyn â chleddyf (nid ‘gyda’)

  Negydd ‘â’ yw ‘na’ (o flaen cytseiniaid):
  mae’r Wyddfa yn uwch na Chadair Idris
   
  Negydd ‘ag’ yw ‘nag’ (o flaen llafariaid):
  yn drymach nag ef

 • cychwyn a dechrau

  Mae pobl yn aml yn defnyddio ‘cychwyn’ a ‘dechrau’ i olygu’r un peth, ond mewn gwirionedd mae ychydig o wahaniaeth rhwng y ddau air. Ceir syniad o symud yn y gair ‘cychwyn’, ee

  ‘Byddaf yn cychwyn i’r gwaith am wyth bob bore.’

  Mewn cyd-destunau eraill, ee lleoliad neu amser, dylid defnyddio’r gair ‘dechrau’:

  ‘Mae’n dechrau glawio.’
  ‘Rhestrir y pwyntiau pwysig ar ddechrau’r bennod.’

  Yn ogystal â hyn, defnyddir y gair ‘cychwyn’ yn y maes deddfwriaethol yn benodol i gyfleu ‘commencement’, yn yr ystyr bod deddfwriaeth yn dod i rym.

 • ansoddair yn disgrifio cyfres o enwau

  Yn ôl Treigladau a'u Cystrawen, T.J. Morgan, os oes ansoddair yn disgrifio dau neu ragor o enwau unigol, rhai yn wrywaidd a rhai yn fenywaidd, yr un sy’n union o flaen yr ansoddair sy’n penderfynu’r treiglad. Y frawddeg isod sy’n ramadegol gywir felly:

  'Byddwn yn cysylltu â phob corff, sefydliad a chymdeithas berthnasol.'

  Er hynny, gall y frawddeg fod yn amwys weithiau. A yw’r ‘perthnasol’ yn cyfeirio at ‘cymdeithas’ yn unig, ynteu at y tri enw? Os nad ydych yn sicr ynglŷn â’r ystyr, dewis arall fyddai aildrefnu’r frawddeg i roi enw gwrywaidd yn olaf:

  'Byddwn yn cysylltu â phob cymdeithas, corff a sefydliad perthnasol.'

  Ar y llaw arall, os ydych eisiau pwysleisio bod yr ansoddair yn cyfeirio at bob un o’r enwau ac osgoi unrhyw amwysedd posibl, gellid hefyd ailadrodd yr ansoddair:

  'Byddwn yn cysylltu â phob corff perthnasol, sefydliad perthnasol a chymdeithas berthnasol.'

 • cymaint / cynifer

  Mae angen gwahaniaethu.

  Mae ‘cymaint’ yn cyfeirio at ‘faint’:
  cymaint o dlodi, cymaint o law

  Mae ‘cynifer’ yn cyfeirio at ‘nifer’:
  cynifer o weithwyr, cynifer o anifeiliaid

  Gweler hefyd yr erthygl 'mwyafrif / rhan fwyaf'.

 • fel

  fel + berf
  fel y, nid ‘fel a’:
  fel y nodir isod, nid ‘fel a nodir isod’

  fel a ganlyn

  fel ynteu yn
  Mae pobl yn drysu’n aml rhwng ‘fel’ ac ‘yn’ traethiadol, gan ddefnyddio ‘fel’ yn anghywir i gyfieithu ‘as’. Os nad ydych yn sicr pa un sy’n gywir, cofiwch mai ‘yn debyg i’ yw ystyr ‘fel’

  ‘She was appointed as Minister for International Relations and the Welsh Language’
  ‘Cafodd ei phenodi yn Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol’

  Mae yn Weinidog, nid ‘yn debyg i Weinidog’. Yn y frawddeg isod, ar y llaw arall, ‘yn debyg i’ yw’r ystyr:

  ‘Despite being new to the job, she answered the journalists’ questions as someone with years of experience’
  ‘Er ei bod yn newydd yn y swydd, atebodd gwestiynau’r wasg fel un oedd wedi bod wrthi ers blynyddoedd’

 • mwyafrif / rhan fwyaf

  Sylwer bod ystyr y ddau ymadrodd ychydig yn wahanol. Defnyddir ‘mwyafrif’ ar gyfer unrhyw beth y gellir ei gyfrif, fel y mae’r elfen ‘rhif’ yn y gair yn ein hatgoffa.

  ‘Pleidleisiodd y mwyafrif o’r Aelodau Seneddol o blaid y cynnig.’

  Mae’r ymadrodd ‘rhan fwyaf’, ar y llaw arall, yn ymwneud â symiau na ellir eu cyfrif.

  ‘Defnyddiodd Arwel y rhan fwyaf o’r blawd i wneud bara.’

  Gweler hefyd yr erthygl ‘of’ sy’n egluro pryd y mae angen cynnwys y gair ‘o’ yn y Gymraeg.

  Mae’r un gwahaniaeth yn union yn bodoli rhwng ‘cynifer’ a ‘cymaint’.

  ‘Braf oedd gweld cynifer o bobl ifanc yn y gynhadledd.’
  ‘Braf oedd gweld cymaint o ddŵr yn y gronfa ar ôl y glaw.’

   

 • o ganlyniad i
  nid 'fel canlyniad i'
 • sangiad

  Elfen sy’n torri ar draws rhediad naturiol brawddeg yw sangiad, a rhaid i’r gair sy’n dilyn y sangiad gael ei dreiglo’n feddal. Un elfen sy’n gallu creu sangiad yw adferf. Y drefn arferol gydag adferfau yw eu rhoi ar ddiwedd y cymal:

  'Cynhaliwyd raffl, a threfnwyd gweithgareddau o bob math hefyd.'

  Ond os bydd yr adferf yn cael ei symud rhwng y ferf a’r gwrthrych, mae’n sangiad ac felly’n achosi treiglad:

  'Cynhaliwyd raffl, a threfnwyd hefyd weithgareddau o bob math.'

  Nid ydym yn deddfu bod yr enghraifft isod yn sangiad gan fod anghytundeb yn y llyfrau gramadeg a yw ‘o leiaf’ yn fath o adferf. O ganlyniad, mae’n dderbyniol treiglo neu beidio â threiglo yn yr achos hwn:

  'Rhaid aros o leiaf ddau fis cyn gwneud cais' neu
  'Rhaid aros o leiaf dau fis cyn gwneud cais'

  Serch hynny, mae’n bwysig sicrhau cysondeb oddi mewn i ddogfen neu ar draws cyfres o ddogfennau.

 • treiglo

  adferf amser
  yr amser a dreulir bob wythnos, nid ‘yr amser a dreulir pob wythnos’

  biliwn / miliwn
  Mae angen gofal wrth drafod biliynau a miliynau er mwyn osgoi amwysedd wrth dreiglo’n feddal. Peidiwch felly â threiglo ‘biliwn’, ee £1 fililwn, £1 biliwn.

  ‘bod’ neu ‘fod’
  Nid oes angen treiglo:
  ar ôl y ffurfiau cryno amhersonol:
    credir bod, dywedwyd bod
  ar ôl berfenw:
    credu bod, dweud bod
  ar ôl ‘er’ (er bod), ‘rhaid’ (rhaid bod), ‘a’ (a bod), ‘yw’ (yw bod), ‘oherwydd’ (oherwydd bod).

  Mae angen treiglo:
  ar ôl ffurfiau cryno’r ferf:
     credaf fod, dywedodd fod
  ar ôl ‘efallai’, sef ffurf gryno ar y ferf ‘gallu’ – ‘ef allai’.

  byth
  Yn gyffredinol, nid oes angen treiglo ‘byth’:
  Nid yw byth yn methu

  cyfres o enwau 
  Uned Bolisi, ond Uned Polisi Cymdeithasol, hynny yw, ar ôl enw benywaidd, mae angen treiglo’r gair sy'n dilyn, ond os oes dau neu ragor o eiriau'n dilyn, a'r cysylltiad rhwng y geiriau hynny a'i gilydd yn gryfach na'r cysylltiad â'r enw benywaidd, does dim treiglad.
  Felly, yr Adran Ddiwydiant ond yr Adran Diwydiant a Masnach.
  Yr Uned Bolisi, ond yr Uned Polisi Cydraddoldeb.

  Mae ambell enghraifft, serch hynny, lle mae'r ddau air sy'n dilyn enw benywaidd gymaint ynghlwm wrth ei gilydd nes bod treiglad yn digwydd. Enghraifft o hynny yw 'yr Ŵyl Gerdd Dant' lle caiff 'cerdd dant' ei drin i bob pwrpas fel un gair neu uned.

  Sylwer hefyd: ardal lai ffafriol, ffordd fwy prysur.

  enwau sefydliadau a brandiau
  Ni fyddem yn rhoi rheol gadarn, ond er cysondeb yng ngwaith Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru, dyma drefn gyffredinol y byddem yn ei hargymell:

  Osgoi’r broblem os oes modd, er enghraifft trwy aildrefnu’r frawddeg neu trwy roi enw cyffredin o flaen yr enw priod
  ‘Cafodd ei gyflogi gan elusen Tŷ Hafan’

  Treiglo enwau sy’n dechrau â disgrifiad, er enghraifft cyngor, cymdeithas ac ati, hyd yn oed os yw’r gair disgrifiadol hwnnw’n rhan o’r teitl
  ‘Anfonodd gais cynllunio i Gyngor Sir Gâr’

  Peidio â threiglo enwau nad ydynt yn dechrau â gair disgrifiadol o’r fath
  ‘Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru ganolfannau ymwelwyr ym mhob cwr o Gymru’

  Byddem yn argymell peidio â threiglo enwau masnachol a brandiau mewn gwaith ysgrifenedig, er ein bod yn tueddu i wneud hynny ar lafar:
  ‘Agorodd y Gweinidog gangen newydd o Tesco ar y stryd fawr’

  fe’i
  Nid oes angen treiglo ar ôl ‘fe’i’:
  fe’i gwelwyd ef, fe’i torrwyd hi nid ‘fe’i welwyd ef’, ‘fe’i thorrwyd hi’
  Ond mae angen ychwanegu ‘h’ o flaen llafariaid:
  fe’i hanafwyd ef, fe’i hanafwyd hi nid ‘fe’i anafwyd ef’, ‘fe’i anafwyd hi’

  hefyd
  a threfnu hefyd weithgareddau o bob math, nid ‘a threfnu hefyd gweithgareddau o bob math’

  ‘ll’ a ‘rh’
  nid oes angen treiglo ‘ll’ a ‘rh’
  ar ôl ‘y’: y llewes, y rhodfa
  ar ôl ‘un’: un llaw, un rhaw
  ar ôl ‘yn’: yn llwyddiannus, yn rhagrithiol
  ar ôl ‘pur’: pur llewyrchus, pur rhydlyd

  mae angen treiglo ‘ll’ a ‘rh’
  ar ôl ‘rhy’: rhy laes, rhy rwydd
  fel gwrthrych berf gryno: clywais rai yn dweud, gwelais ragor o gathod

  neu
  Treiglad meddal mewn enwau, berfenwau ac ansoddeiriau:
  dyn neu fenyw, rhedeg neu gerdded, gwyn neu ddu
  Nid yw ffurfiau cryno berfau’n treiglo ar ôl ‘neu’:
  Galwch heibio neu trefnwch gyfarfod nid ‘... neu drefnwch gyfarfod’

  rhaid
  Mae modd treiglo neu beidio â threiglo 'rhaid' ar ôl 'oes':
  A oes rhaid talu am docyn? neu A oes raid talu am docyn?
  Nid oes rhaid codi'n fore
  neu Nid oes raid codi'n fore

  Er cysondeb, arfer y Gwasanaeth Cyfieithu yw peidio â threiglo.

  y cysylltair ‘a’ (and)
  a than, a thros, a thrwy, a chan, a chyda (treiglad llaes), nid ‘a dan, a dros, a drwy, a gan, a gyda’

  ‘y tair’, ‘y pedair’ sy’n gywir – does dim treiglad
   
  yn + ansoddair o flaen berfenw
  Pan roddir ansoddair o flaen berfenw bydd y berfenw yn treiglo ond ni fydd yr ‘yn’ yn treiglo’r ansoddair:
  mae’r pentref yn cyflym ddirywio, nid ‘mae’r pentref yn gyflym ddirywio’
  yn gwirioneddol gredu, nid ‘yn wirioneddol gredu’

  yn enwedig
  Nid oes angen treiglo ar ôl ‘yn enwedig’:
  yn enwedig pobl sy’n gweithio mewn swyddfeydd, nid ‘yn enwedig bobl sy’n gweithio mewn swyddfeydd’

 • y / yr / 'r

  Mae angen rhoi ‘y/yr’ o flaen teitl neu swydd:
  yr Athro Dafydd Dafis
  Jane Davidson, y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
  yr Arglwydd Hutton
  (ond ddim o flaen ‘Arglwydd + enw lle’, ee 'Arglwydd
       Tonypandy')

  Mae angen rhoi’r fannod o flaen enwau ieithoedd:
  y Gymraeg, y Saesneg, yr Eidaleg

  Gyda llythyren fach yr ysgrifennir y fannod mewn teitlau neu enwau lleoedd yng nghanol brawddeg:
  Gwelais ef yn y Bala, nid ‘Gwelais ef yn Y Bala’,
  Anfonwch ef at y Llywydd, nid ‘Anfonwch ef at Y Llywydd’

  Mae angen priflythyren mewn cyfeiriad:
  25 Stryd y Bont, Y Barri

  Geiriau â'r ddeusain 'wy':
  Er cysondeb, arfer y Gwasanaeth Cyfieithu yw glynu at ddefnyddio 'yr' o flaen geiriau sy'n cychwyn â'r ddeusain 'wy', fel 'yr wybodaeth, 'yr Wyddeleg' ac 'yr wynebau'. Am ragor o wybodaeth, gweler Orgraff yr Iaith Gymraeg (tt. 45-7) a Gramadeg y Gymraeg Peter Wynn Thomas, tt. 787-8.

  Y fannod ar ôl geiriau sy’n gorffen mewn llafariaid:
  Y ffurf ar y fannod a ddefnyddir ar ôl gair sy’n gorffen mewn llafariad yw ‘-‘r’. Nid rhywbeth sy’n gyfyngedig i’r cywair anffurfiol neu lafar mo hyn, dyma’r drefn arferol. Mae’r rheol hon yr un mor berthnasol i’r fannod mewn enwau lleoedd ag i bob bannod arall.

  Mae modd defnyddio ‘y’ neu ‘yr’ pan fo pwyslais, ystyr neu rythm y frawddeg yn golygu bod hynny’n llifo’n rhwyddach, ond eithriad yw hynny, ee 'Dewch yma, y twyllwyr.'

  Cwestiynau adferfol: ‘sut’, ‘pryd’, beth’ etc (gweler hefyd yr erthygl 'cyweiriau')

  • Mae angen cynnwys y geiryn ‘y’ (y rhagenw perthynol traws) yn y cywair ffurfiol:
    Pryd y bydd y Gweinidog yn gwneud datganiad? nid ‘pryd bydd/pryd fydd’
   Mewn cyweiriau eraill (heblaw’r cywair llafar), os penderfynir ei hepgor, rhaid cynnal y ffurf gysefin:
    Sut cafodd y cynllun hwn ei gymeradwyo? nid ‘sut gafodd’
  • Mewn brawddegau perthynol mae angen cynnwys ‘y/yr’ o flaen ‘mae’:
    y siop y mae’r pentrefwyr wedi ei hagor

  Nid oes angen ‘y/yr’ (y geiryn rhagferfol) o flaen ‘mae’ na ‘maent’ ond lle bo angen defnyddio’r cywair clasurol.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig