'Yr Arddulliadur' has been developed to give advice and guidance for those translating general texts. You can browse it alphabetically or by section, or search it for specific words. We’ll be revising the content of the guide, and adding to it regularly. 'Yr Arddulliadur' is published in Welsh only.

Sections

Search the Yr Arddulliadur

Browse alphabetically

Next Previous

F

 • feedback
  adborth, nid ‘atborth’
 • fel

  fel + berf
  fel y, nid ‘fel a’:
  fel y nodir isod, nid ‘fel a nodir isod’

  fel a ganlyn

 • ffontiau
  Dylid dilyn fformat y ddogfen wreiddiol o ran y ffont, maint y teip ac ati.

  Arial 12 yw ffont ‘swyddogol’ y Llywodraeth ond os bydd ffont neu faint teip gwahanol i hynny mewn dogfen, dilynwch fformat y ddogfen benodol honno. Ond, os bydd y ffont honno’n anaddas ar gyfer rhoi toeau bach ar ‘w’ ac ‘y’, tynnwch sylw’r cwsmer at hynny er mwyn ceisio dylanwadu arno i’w newid.

  Arial 16 yw’r maint ffont swyddogol ar gyfer penawdau.

  Arian 14 yw’r maint ffont swyddogol ar gyfer isbenawdau.

  Ni ddylid defnyddio ffontiau ‘Cymraeg’ megis Heledd neu Afallon yn lle’r ffontiau a ddefnyddiwyd yn y fersiwn Saesneg.

 • ffigurau
  Caiff ffigurau eu trin fel petaent yn ffurfiau clasurol. Felly, wrth gyfieithu ‘and 21’ rhowch ‘ac 21’ fel petai’n darllen ‘ac un ar hugain’ ac nid ‘a 21’ (dau ddeg un).
 • ffracsiynau
  Ysgrifennwch ffracsiynau syml yn llawn mewn testunau nad ydynt yn rhai mathemategol ond defnyddiwch rifolion ar gyfer ffracsiynau mwy cymhleth ac ar gyfer cyfuniad o rifau cyfain a ffracsiynau, ee dwy ran o dair, 1½, 7¾.
 • fel

  fel + berf
  fel y, nid ‘fel a’:
  fel y nodir isod, nid ‘fel a nodir isod’

  fel a ganlyn

  fel ynteu yn
  Mae pobl yn drysu’n aml rhwng ‘fel’ ac ‘yn’ traethiadol, gan ddefnyddio ‘fel’ yn anghywir i gyfieithu ‘as’. Os nad ydych yn sicr pa un sy’n gywir, cofiwch mai ‘yn debyg i’ yw ystyr ‘fel’

  ‘She was appointed as Minister for International Relations and the Welsh Language’
  ‘Cafodd ei phenodi yn Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol’

  Mae yn Weinidog, nid ‘yn debyg i Weinidog’. Yn y frawddeg isod, ar y llaw arall, ‘yn debyg i’ yw’r ystyr:

  ‘Despite being new to the job, she answered the journalists’ questions as someone with years of experience’
  ‘Er ei bod yn newydd yn y swydd, atebodd gwestiynau’r wasg fel un oedd wedi bod wrthi ers blynyddoedd’

Share this page

Sign up now to receive the latest news on Welsh events.

Back to top