Paratowyd yr Arddulliadur i roi cyngor ac arweiniad i’r rheini sy’n cyfieithu deunyddiau cyffredinol ar ran Llywodraeth Cymru. Gallwch ei bori yn ôl trefn yr wyddor neu yn ôl adran, neu ei chwilio am eiriau penodol. Byddwn yn diwygio cynnwys yr Arddulliadur ac yn ychwanegu ato’n rheolaidd.

Adrannau

Chwilio Yr Arddulliadur

Pori yn ôl trefn yr wyddor

Nesaf Blaenorol

R

 • receive

  Mae angen gofal wrth gyfieithu ‘receive’ i’r Gymraeg. Wrth gyfieithu ‘received a proposal’ peidiwch â defnyddio ‘derbyn cynnig’ oherwydd efallai i’r cynnig a ddaeth i law gael ei wrthod, hynny yw ‘been received and rejected’. Gwell defnyddio ‘cael’, ee ‘I have received your letter – rwyf wedi cael eich llythyr’, ‘you will receive notification –  byddwch yn cael eich hysbysu’ (nid ‘byddwch yn derbyn hysbysiad’).
  Dewis arall yw 'dod i law': 'Daeth y ddeiseb i law a bydd yn cael ei thrafod yfory.'

 • regulatory reform

  Ystyr 'regulatory reform' yw diwygio'r drefn reoleiddio. Mae'r Llywodraeth yn awyddus i ysgafnhau'r baich rheoleiddio ar wahanol agweddau ar ein bywydau, ee rheoleiddio'r diwydiant adeiladu. Mae'r ddeddfwriaeth sylfaenol a'r is-ddeddfwriaeth sy'n gorfodi'r trefnau rheoleiddio gwahanol yn gallu bod yn gymhleth, gyda dros gant o ddeddfau i bob sector ac, yn ôl y Llywodraeth, mae'n gostus iawn i fusnesau i'w gweithredu. Mae Deddf Diwygio Rheoleiddio 2001 yn galluogi Gweinidogion Llundain a'r Cynulliad i wneud gorchmynion i symleiddio'r ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â threfnau rheoleiddio gwahanol. Felly 'diwygio rheoleiddio' sy'n briodol fan hyn (byddai 'rheoleiddiol' yn bosibl hefyd) – nid ‘rheoliadol'.

  Mae 'rheoliadol' yn ansoddair o 'rheoliad'; hynny yw, 'yn perthyn i reoliad(au)', ee ‘regulatory appraisal’ – 'arfarniad rheoliadol'.


   

 • required
  yn ofynnol
 • rhagenwau

  Anghywir: pethau yr ydym wedi gweld
  Cywir: pethau yr ydym wedi’u gweld

  Anghywir: Roeddwn wedi’m syfrdanu
  Cywir: Roeddwn wedi fy syfrdanu

  Anghywir: Fel a nodwyd yn y llythyr
  Cywir: Fel y nodwyd yn y llythyr

  Anghywir: Canllawiau a gytunir yn y cyfarfod
  Cywir: Canllawiau y cytunir arnynt yn y cyfarfod

  Anghywir: Pwyntiau a gyfeirir atynt wrth drafod
  Cywir: Pwyntiau y cyfeirir atynt wrth drafod

  Anghywir: Ni wyddom beth yn fwy a ellir ei wneud
  Cywir: Ni wyddom beth yn fwy y gellir ei wneud

  Anghywir: Unrhyw bwyntiau y bydd gennych
  Cywir: Unrhyw bwyntiau a fydd gennych

  Anghywir: Yr effaith y bydd hyn yn ei gael
  Cywir: Yr effaith y bydd hyn yn ei chael
  (am fod ‘effaith’ yn fenywaidd)

 • rhain / rheini

  Cywasgiad o 'rhai hyn' yw 'rhain', nid ansoddair, felly ni ddylid defnyddio ymadroddion fel ‘y dyddiau rhain’ (‘y dyddiau rhai hyn’) a ‘y bobl rheini’ (‘y bobl rhai hynny’).
  ‘Y dyddiau hyn’ a ‘y bobl hynny’ sy’n gywir.

  Wrth gyfieithu ‘these/those’ mae angen rhoi ‘y’ o flaen ‘rhai’, ‘rhain’ a ‘rheini’.

  Er cysondeb, defnyddiwch ‘y rheini’, nid ‘y rheiny’.

  Wrth gyfeirio at ‘those’ gall fod yn well defnyddio ‘y rhai’:
  er mwyn arbed amser y rhai sy’n gorfod mynd i’r cyfarfod, nid ‘er mwyn arbed amser y rheini sy’n gorfod mynd i’r cyfarfod’

 • rheoliadau Ewrop
  Rheoliad (EC) Rhif 178/2002 Senedd Ewrop a’r Cyngor, nid ‘Rheoliad (EC) Rhif 178/2002 o Senedd Ewrop ac o’r Cyngor’
 • rhestrau

  pwyntiau bwledi
  Er cysondeb, dylid treiglo llythyren gyntaf y pwynt bwled cyntaf, ond peidio â threiglo yn y gweddill. Er enghraifft:

  Mae’r pwyllgor wedi cytuno y dylai:

  • drafod y mater yn ei gyfarfod nesaf
   penderfynu ar y mater
   ysgrifennu at y bobl dan sylw.

  Un ffordd o osgoi’r broblem weithiau yw dweud rhywbeth fel:

  Mae’r pwyllgor wedi cytuno y dylai wneud y pethau hyn:

  • trafod y mater yn ei gyfarfod nesaf
   etc

  llythrennau
  Dylid ystyried bod y llythrennau yn rhan o’r testun. Felly, nid oes angen treiglo’r pwynt cyntaf.

  Mae’r pwyllgor wedi cytuno y dylai:
  a) trafod y mater yn ei gyfarfod nesaf
  b) penderfynu ar y mater
  c) ysgrifennu at y bobl dan sylw.

  rhifau
  Dylid ystyried bod y rhifau yn rhan o’r testun. Felly, nid oes angen treiglo’r pwynt cyntaf.

  Mae’r pwyllgor wedi cytuno y dylai:
  1) trafod y mater yn ei gyfarfod nesaf
  2) penderfynu ar y mater
  3) ysgrifennu at y bobl dan sylw.

 • rhifau

  Dilynwch y drefn yn y Saesneg o ran geiriau neu ffigurau.

  Rhowch y rhifau ‘un’ i ‘naw’ mewn geiriau a defnyddiwch rifolion ar gyfer y rhifau o 10 ymlaen.

  Peidiwch â dechrau brawddeg â rhifolyn: 

  • gallwch ei ysgrifennu’n rhan o’r frawddeg
   Ugain o geisiadau a dderbyniwyd, nid ‘20 o geisiadau a dderbyniwyd’
  • gallwch ail-lunio’r frawddeg
   Bydd y Gemau Olympaidd yn dod i Lundain yn y flwyddyn 2012, nid ‘2012 yw’r flwyddyn y bydd y Gemau Olympaidd yn dod i Lundain’

  Cofiwch wahaniaethu rhwng ‘rhif’ (sy’n benodol ac, yn gyffredinol, yn cyfeirio at rifolion 1, 2, 3 etc) a ‘nifer’ (sy’n amhenodol, ee mae nifer mawr o gyrsiau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg).

  Defnyddiwch rifolion gyda miliwn a biliwn, ee 5 miliwn, £1 biliwn. Mae angen gofal wrth drafod miliynau a biliynau er mwyn osgoi amwysedd wrth dreiglo’n feddal. Peidiwch felly â threiglo ‘biliwn’.

 • rhwng ... a ...

  Defnyddiwch rhwng… a … nid ‘o ... i . . .’ wrth gyfieithu ‘from ... to …’ ee:

  'rhwng 5 a 7 niwrnod' am ‘from 5 to 7 days’.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig