Paratowyd yr Arddulliadur i roi cyngor ac arweiniad i’r rheini sy’n cyfieithu deunyddiau cyffredinol ar ran Llywodraeth Cymru. Gallwch ei bori yn ôl trefn yr wyddor neu yn ôl adran, neu ei chwilio am eiriau penodol. Byddwn yn diwygio cynnwys yr Arddulliadur ac yn ychwanegu ato’n rheolaidd.

Adrannau

Chwilio Yr Arddulliadur

Pori yn ôl trefn yr wyddor

Nesaf Blaenorol

C

 • caniatáu
  'caniatáu i rywun wneud rhywbeth' nid ‘caniatáu rhywun i wneud rhywbeth’
 • canrifoedd
  Ysgrifennwch enwau canrifoedd yn llawn:
  'yr unfed ganrif ar hugain', nid ‘21ain ganrif’ nac ‘21g’
 • cenedl enwau

  Ein harfer yw dilyn y genedl gyntaf sy’n cael ei nodi yng Ngeiriadur Prifysgol Cymru os nodir dau ddewis, oni bai bod cytundeb ffurfiol i ddilyn cenedl wahanol er cysondeb. Er enghraifft, defnyddir ‘fersiwn’ yn fenywaidd gan y Gwasanaeth Cyfieithu er mai enw gwrywaidd yn unig ydyw yng Ngeiriadur Prifysgol Cymru.

  Nodwch yn arbennig yr isod:

  benywaidd
  amrywiaeth
  anfantais
  economi
  effaith
  eitem
  fersiwn
  ffaith
  galwad
  gwybodaeth
  hysbyseb
  neges
  proses
  sesiwn
  strategaeth
  trosedd
  tudalen
  ymchwil
  ymgyrch
  ystyriaeth       

  gwrywaidd
  ffactor
  fformat
  fframwaith
  man (=lle)
  nifer
  rhwydwaith
  safle
  sector
  statws
  syndrom

 • circular / newsletter
  ‘Cylchlythyr’ ar gyfer y ddau. Efallai y byddai cyfiawnhad dros ddefnyddio 'newyddlen' ar gyfer ‘newsletter’ pe bai angen gwahaniaethu rhwng y ddau yn yr un darn o waith.
 • cod
  Er cysondeb: cod nid ‘côd’ lle bo’n cyfeirio at y gair Saesneg ‘code’.
 • còd
  Er cysondeb: còd nid ‘cod’ lle bo’n cyfeirio at y pysgodyn penfras.
 • cwyn (complaint)
  cwyn
  y gŵyn
  a chŵyn
 • cymaint / cynifer

  Mae angen gwahaniaethu.

  Mae ‘cymaint’ yn cyfeirio at ‘faint’:
  cymaint o dlodi, cymaint o law

  Mae ‘cynifer’ yn cyfeirio at ‘nifer’:
  cynifer o weithwyr, cynifer o anifeiliaid

 • cymerodd
  nid 'cymrodd'
 • cymryd
  nid 'cymeryd'
 • cymwysedig
  nid ‘cymwys’ lle bo’n cyfateb i ‘qualified’, ee athrawon cymwysedig
 • cymwyseddau
  nid 'cymhwyseddau'
 • cymwysterau
  nid 'cymhwysterau'
 • cynyrchiadau
  nid 'cynhyrchiadau'
 • cystrawen

  Wrth gyfieithu, rhaid osgoi glynu’n rhy gaeth wrth gystrawen y Saesneg.

  There will be an increase in the demand for and the provision of modern foreign language courses.
  Anghywir: Bydd cynnydd yn y galw am a’r ddarpariaeth o gyrsiau ieithoedd tramor modern.
  Cywir: Bydd y galw am gyrsiau ieithoedd tramor modern yn cynyddu a bydd mwy ohonynt yn cael eu darparu.

  The scheme was important in creating opportunities.
  Anghywir: Roedd y cynllun yn bwysig wrth greu cyfleoedd.
  Cywir: Roedd y cynllun yn bwysig o ran creu cyfleoedd.
   
  The aim of the scheme is to improve standards in schools.
  Anghywir: Amcan y cynllun yw i wella safonau mewn ysgolion.
  Cywir: Amcan y cynllun yw gwella safonau mewn ysgolion.

  Whilst we acknowledge that we cannot ...
  Anghywir: Tra’r ydym yn cydnabod na allwn ...
  Cywir: Er ein bod yn cydnabod na allwn …

  These are the potential problems.
  Anghywir: Y rhain yw’r problemau potensial (hynny yw, defnyddio ‘potensial’ fel ansoddair)
  Cywir: Y rhain yw’r problemau posibl.

  The number of cases has risen by 20%.
  Anghywir: Mae’r nifer o achosion wedi cynyddu/codi o 20%.
  Cywir: Mae nifer yr achosion wedi cynyddu/codi 20%.
  neu
  Bu cynnydd o 20% yn nifer yr achosion.

  To provide the public with information.
  Anghywir: Darparu’r cyhoedd â gwybodaeth.
  Cywir: Darparu gwybodaeth ar gyfer y cyhoedd.

 • cysylltnod

  Yn gyffredinol, mae angen y cysylltnod mewn cyfansoddeiriau lle bo’r ail elfen yn air unsill.

  Yn gyffredinol, nid oes angen y cysylltnod mewn cyfansoddeiriau lle bo’r ail elfen yn cynnwys mwy nag un sill.

  • Ar ôl y rhagddodiaid ad-, cyd-, dad-, di-, gor-, gwrth-, rhag-, rhyng-, tra-, traws-

        Enghreifftiau cyffredin:
        di-waith     diweithdra
        gor-ddweud  gorweithio
        cyd-fynd  cydadolygiad 

        Eithriadau cyffredin:
        ad- lle bo’r llythyren ‘t’ yn treiglo’n feddal ar ôl ad- mae angen cysylltnod gyda lluosillafion, ee ad-daliad, ad-drefnu
        cyd- lle bo cyd- yn golygu ‘fellow’, ‘joint’ mae angen y cysylltnod gyda lluosillafion, ee cyd-weithwyr, cyd-bwyllgor

  • Ar ôl yr ansoddeiriau ail-, arch-, blaen-, cam-, cyn-, lled-, ôl-, pen-, prif-, uwch-, is-

        Enghreifftiau cyffredin:
        ail-greu     ailadrodd
        cam-drin camddefnyddio

        Eithriadau cyffredin:
        prif   Mae ‘prifddinas’ a ‘prifysgol’ yn un gair. Pan fo prif yn cyfateb i chief yn Saesneg, mae’r ddwy elfen yn cael eu hysgrifennu ar wahân, ee ‘Prif Gwnstabl’.
        uwch-, is-  nid oes angen cysylltnod mewn geiriau fel ‘uwchraddol’, ‘isdeitl’ ond mae ei angen lle bo’r ail elfen yn enw ar gorff neu swydd ac ati, ee ‘uwch-reolwr’, ‘is-bwyllgor’, ‘is-lywydd’, ‘is-adran’. Arfer y Gwasanaeth Cyfieithu hefyd yw defnyddio ‘is-ddeddfwriaeth’.

  • cysyllteiriau yn dechrau â ‘hunan’
   ee hunan-barch hunangynhaliol

  Rhowch gysylltnod gyda chysyllteiriau sy’n cynnwys y rhagddodiad ‘e-‘ i gyfleu’r cyfrwng electronig, ee e-bost, e-bostio, e-lywodraeth, e-Weinidog, e-Gymru. Mae hyn yn bwysig o ran y pwyslais ac o ran cysondeb.

 • cyweiriau

  Rydym wedi dosbarthu’r cyweiriau a ddefnyddiwn yn ein gwaith yn bedwar prif gategori: y cywair clasurol, y cywair ffurfiol, y cywair anffurfiol a’r cywair llafar/anffurfiol iawn.

  1. Y cywair clasurol

  mathau o waith: 

  • deunyddiau lled-gyfreithiol
  • deunyddiau ffurfiol iawn 
   ee memoranda cyd-ddealltwriaeth, trwyddedau.

  nodweddion:  

  • Yr wyf, y mae, yr oedd etc
  • Yr wyf yn datgan bod y manylion hyn yn gywir
  • Yr wyf yn tystio bod …
  • ‘Hwy’ nid ‘nhw’
  • Ond ‘chi’, nid ‘chwi’

  2. Y cywair ffurfiol

  Mae cyfran helaeth o’n gwaith yn perthyn i’r categori hwn, ee

  • papurau pwyllgorau
  • papurau’r Cabinet
  • deunyddiau recriwtio, gan gynnwys hysbysebion swyddi
  • adroddiadau blynyddol
  • dogfennau polisi
  • rhai holiaduron a ffurflenni
  • llythyrau

  nodweddion:

  Ffurfiau berfol

   Rwyf (i) / Rwy'n  Nid wyf (i) 
   Rwyt (ti)  Nid wyt (ti) 
   Mae (ef/hi)  Nid yw (ef/hi)
   Rydym (ni)  Nid ydym (ni)
   Rydych (chi)  Nid ydych (chi)
   Maent (hwy) / Maen nhw  Nid ydynt (hwy) / Nid ydyn nhw

  O ran arddull, defnyddio ‘roeddent’ nid ‘roeddynt’, a ‘gallwch’ nid ‘gellwch’.

  Peidio â rhoi ‘y’ o flaen ‘mae’, ac eithrio mewn brawddegau perthynol: dyma’r bachgen y mae ei dad yn brifathro

  Geirynnau rhagferfol
  Mae’r geiryn rhagferfol ‘fe’ yn dderbyniol, ee fe gynhaliwyd, ond peidio â’i orddefnyddio.

  Osgoi defnyddio ‘mi’, ee ‘Mi roddodd’.

  Yna/’na
  Defnyddio ‘yna’, ee roedd yna ddau ddewis, os yw’n gwneud brawddeg yn gliriach, ond peidio â’i orddefnyddio. Osgoi’r ffurf ‘’na’, ee ‘mae ’na’.

  Hwn/hon
  y ffurflen hon, nid ‘y ffurflen yma’

  Arddodiaid
  ataf i, atoch chi, ato ef, atom ni, atynt hwy, atyn nhw

  Holi ac ateb
  Mae angen cynnwys y geiryn holiadol ‘A’ yn y cywair hwn. Nid oes angen ‘fi’, ‘chi’ etc bob tro.

   Holi  Ateb 
   A wyf (i)?  Ydw / Nac ydw (yn hytrach nag Ydwyf / Nac ydwyf)
   A wyt (ti)?  Ydw / Nac ydw
   A ydych (chi)? (unigol)  Ydw / Nac ydw
   A yw (ef)? A yw (hi)?  Ydyw / Nac ydyw
   A ydym (ni)?  Ydym / Nac ydym
   A ydych (chi)?  Ydym / Nac ydym
   A ydynt (hwy)?  Ydynt / Nac ydynt

  Y geiryn ‘y’ ar ôl ‘Sut’, ‘Pryd’, ‘Beth’ etc
  Mae angen cynnwys y geiryn ‘y’ yn y cywair hwn:
  Pryd y bydd y Gweinidog yn gwneud datganiad? nid ‘pryd bydd/pryd fydd’
  Sut y cafodd y cynllun hwn ei gymeradwyo? nid ‘sut cafodd/sut gafodd’
  A all ddweud beth y bydd yn ei wneud? nid ‘beth bydd/beth fydd’

  Lluosog ansoddeiriau
  Ein harfer yw peidio â defnyddio ffurfiau lluosog ansoddeiriau megis ‘ifanc’. Mae hyn yn helpu i sicrhau cysondeb mewn teitlau ac ati, ee Strategaeth Pobl Ifanc.

  Mae rhai eithriadau amlwg, wrth gwrs; ee ‘mwyar duon’, ‘gwartheg duon’, ‘rhosys cochion’. Mater o arddull bersonol yw hi dro arall, a does dim angen deddfu ynghylch pethau fel ‘Maen nhw’n addo gwyntoedd cryf/cryfion heno’.

   

  3. Y cywair anffurfiol

  mathau o waith:

  • datganiadau i’r wasg
  • rhai hysbysebion (nid hysbysebion swyddi)
  • llenyddiaeth ymgyrchoedd cyhoeddus, ee ymgyrchoedd gwrth-smygu, diogelwch ar y ffyrdd
  • deunyddiau ar gyfer disgyblion ysgol
  • rhai taflenni hysbysrwydd
  • rhai holiaduron a ffurflenni
  • posteri, sticeri

  nodweddion:

  Ffurfiau berfol

   Rydw i / Dydw i ddim  Rwy i / Rwy'n   Dw i / Dw i ddim
   Rwyt ti / Dwyt ti ddim    
   Mae ef / Dydy ef ddim    Dyw e ddim
   Mae hi / Dydy hi ddim    Dyw hi ddim
   Rydych chi / Dydych chi ddim    
   Rydyn ni / Dydyn ni ddim    
   Maen nhw / Dydyn nhw ddim    

  Peidio â defnyddio collnodau yn ‘dyw’ etc.

  Defnyddio’r rhagenw ôl yn fwy aml a chysoni cytsain olaf y terfyniad berfol neu arddodiadol i gyd-fynd â chytsain ddechreuol y rhagenw, ee ‘byddem ni > bydden ni’.

  Defnyddio ‘yna’ (ond nid ‘’na’) lle bo angen, ee Mae yna ddau ddewis.

  Defnyddio ‘nhw’ yn lle ‘hwy’.

  Cofiwch mai cysondeb ac ystwythder sy’n bwysig.

  Cwestiynau ac atebion (ee mewn rhai holiaduron/ffurflenni)
  Eto, cysondeb sy’n bwysig – peidio â chymysgu ffurfiau.

   Cwestiwn  Ateb 
   Ydw i?  Ydw / Nac ydw
   Wyt ti?  Ydw / Nac ydw
   Ydy e/hi?  Ydy / Nac ydy
   Ydych chi? (unigol)  Ydw / Nac ydw
   Ydych chi? (lluosog)  Ydyn / Nac ydyn
   Ydyn ni?  Ydyn / Nac ydyn
   Ydyn nhw?  Ydyn / Nac ydyn

  Arddodiaid
  ata i, atat ti, ato fe, ati hi, aton ni, atoch chi, atyn nhw

  Hepgor y geiryn ‘y’ ar ôl ‘pryd’, ‘sut’ etc
  Allwch chi ddweud pryd bydd yr adroddiad yn barod?
  Sut cafodd John wybod?

  Cynnwys ‘fi’, ‘chi’ etc ar ôl y ferf
  Dywedwch beth galla i ei wneud.
  Dyma beth dylech chi ei wneud.

  Mae treiglo’r ferf yn gyffredin hefyd
  beth alla i, beth ddylech chi

  Ceisiwch fod yn gyson o fewn yr un ddogfen.

  Cymalau rhagenwol yn y negyddol
  Mae lle weithiau i ddefnyddio ffurfiau mwy anllenyddol er mwyn sicrhau eglurder, ee mewn ffurflen Rhowch enwau’r bobl sydd ddim yn gweithio yn hytrach na ‘Rhowch enwau’r bobl nad ydynt yn gweithio’. Ond dyma begwn eithaf y cywair anffurfiol – defnyddiwch ‘nad ydynt’ etc fel arfer.

  Yma
  Mae’n iawn defnyddio ‘yma’ weithiau yn hytrach na ‘hwn’, ‘hon’ neu ‘hyn’, ee mewn taflen ar gyfer disgyblion ysgol.

  4. Y cywair llafar (neu anffurfiol iawn)

  mathau o waith:

  • sgriptiau ymgyrchoedd teledu
  • isdeitlau ar gyfer ymgyrchoedd teledu
  • rhai posteri/pamffledi
  • gemau/cartwnau

  nodweddion:

  Ffurfiau berfol

   Rydw i / Rwy i / Dw i  Dydw i ddim / Dw i ddim
   Rwyt ti  Dwyt ti ddim
   Mae e/o  Dyw e/o ddim / Dydy e/o ddim
   Mae hi  Dyw hi ddim / Dydy hi ddim
   Rydyn ni  Dydyn ni ddim
   Rydych chi  Dydych chi ddim
   Maen nhw  Dydyn nhw ddim

  Defnyddio ‘fe’/’mi’ lle bo angen
  fe fydd/mi fydd

  Defnyddio ‘yna’ neu ‘’na’
  Mae ’na xx o blant yn cael eu hanafu ar y ffyrdd bob dydd.

  Hepgor y geiryn 'y' a threiglo ar ôl 'pryd', 'sut' etc
  Pryd fydd y bws yn cyrraedd?
  Sut gafodd Siôn wybod?

  Hepgor llythrennau ar ddechrau geiriau
  ee sgrifennu, smygu, sgwn i

  Hepgor llythrennau yng nghanol geiriau
  ee pnawn yn lle ‘prynhawn’

  Hepgor llythrennau  ar ddiwedd geiriau
  ee posib, ffenest, peryg, o ddifri, cyfri, adre, sy

  Cywasgu geiriau
  ee Sdim gobaith, Snam digon o waith
  Er mwyn dangos sut y dylid ynganu’r geiriau, ee mewn sgript ar gyfer hysbyseb deledu. Byddai ‘Does dim’ yn well mewn deunydd printiedig.

  Defnyddio llafariaid ymwthiol
  ee pobol, sobor
  I’w defnyddio’n bennaf i ddangos yr ynganiad.

  Amrywiadau tafodieithol

  ee

   taw  mai
   efo  gyda
   ma's, mâs  allan
   lan  i fyny
   rŵan  nawr
   moyn  eisiau
   ffaelu  methu

  Mae’r geiriau yn yr ail golofn yn fwy safonol a dylid osgoi defnyddio’r rhai yn y golofn gyntaf oni bai eich bod yn gwybod y byddai’r sawl sy’n mynd i’w llefaru yn eu defnyddio’n naturiol yn ei iaith bob dydd.

  Nodyn: mater arall yw dewis pa air tafodieithol i’w ddewis i gyfieithu gair Saesneg pan fo amryw o eiriau ar gael yn Gymraeg a’r un ohonynt yn fwy ‘safonol’ na’r lleill. Weithiau bydd rhai’n rhoi dewis o ddau neu ragor o eiriau er mwyn i’r ystyr fod yn glir i ddarllenwyr ym mhob rhan o Gymru, ee iau/afu.

 • chi
  nid 'chwi'
 • cychwyn a dechrau

  Mae pobl yn aml yn defnyddio ‘cychwyn’ a ‘dechrau’ i olygu’r un peth, ond mewn gwirionedd mae ychydig o wahaniaeth rhwng y ddau air. Ceir syniad o symud yn y gair ‘cychwyn’, ee

  ‘Byddaf yn cychwyn i’r gwaith am wyth bob bore.’

  Mewn cyd-destunau eraill, ee lleoliad neu amser, dylid defnyddio’r gair ‘dechrau’:

  ‘Mae’n dechrau glawio.’
  ‘Rhestrir y pwyntiau pwysig ar ddechrau’r bennod.’

  Yn ogystal â hyn, defnyddir y gair ‘cychwyn’ yn y maes deddfwriaethol yn benodol i gyfleu ‘commencement’, yn yr ystyr bod deddfwriaeth yn dod i rym.

 • cenedl enwau

  Ein harfer yw dilyn y genedl gyntaf sy’n cael ei nodi yng Ngeiriadur Prifysgol Cymru os nodir dau ddewis, oni bai bod cytundeb ffurfiol i ddilyn cenedl wahanol er cysondeb. Er enghraifft, defnyddir ‘fersiwn’ yn fenywaidd gan y Gwasanaeth Cyfieithu er mai enw gwrywaidd yn unig ydyw yng Ngeiriadur Prifysgol Cymru.

  Nodwch yn arbennig yr isod:

  benywaidd
  amrywiaeth
  anfantais
  aradr
  carafán
  economi
  effaith
  eitem
  fersiwn
  ffaith
  galwad
  gwybodaeth
  hysbyseb
  neges
  proses
  sesiwn
  strategaeth
  trosedd
  tudalen
  ymchwil
  ymgyrch
  ystyriaeth       

  gwrywaidd
  ffactor
  fformat
  fframwaith
  man (=lle)
  nifer
  rhwydwaith
  safle
  sector
  statws
  syndrom

 • cymaint / cynifer

  Mae angen gwahaniaethu.

  Mae ‘cymaint’ yn cyfeirio at ‘faint’:
  cymaint o dlodi, cymaint o law

  Mae ‘cynifer’ yn cyfeirio at ‘nifer’:
  cynifer o weithwyr, cynifer o anifeiliaid

  Gweler hefyd yr erthygl 'mwyafrif / rhan fwyaf'.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig