Staff yn hyderus a balch i ddefnyddio eu Cymraeg

Rwy’n bennaeth Ysgol Gynradd Moorland yng Nghaerdydd. Mae 450 o blant yn yr  ysgol – tua hanner ohonynt o gefndiroedd ethnig lleiafrifol, a mae cyfanswm o 29 o ieithoedd gwahanol yn cael eu siarad yn eu cartrefi.

Nododd arolwg o’r ysgol bod y Gymraeg yn faes oedd angen i’w ddatblygu felly ro’n ni’n chwilio am ffyrdd o ddatblygu arbenigedd a hyder i ddefnyddio’r Gymraeg ymysg y staff. Mae’r Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg wedi bod yn ffordd wych i’n galluogi ni i gyflawni hyn, ac erbyn hyn mae pump o’n athrawon a phump cynorthwyydd dosbarth wedi cymryd rhan.

Mae’r hyfforddiant wedi bod yn gyfle iddynt gael profiad o ddysgu iaith mewn ffyrdd mwy creadigol yn ogystal â gweld arfer da mewn ysgolion eraill a rhannu syniadau gyda gweddill y grŵp. Ar ôl iddynt ddychwelyd i’r ysgol, mae aelodau eraill o’r staff sy’n siarad Cymraeg wedi annog rheini sydd wedi cymryd rhan i ddefnyddio’u Cymraeg yn gymdeithasol ac yn achlysurol drwy gydol y diwrnod ysgol – mae hyn wedi cael effaith bositif iawn ar faint o Gymraeg mae’r disgyblion yn ei glywed o gwmpas yr ysgol.

Does dim amheuaeth gen i bod y staff sydd wedi cyflawni’r cyrsiau nawr yn fwy hyderus i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu gwersi yn ogystal â gallu cyfrannu at ethos Gymraeg yr ysgol. Un o’r gwahaniaethau mwyaf sylwais i oedd bod y staff hyn nawr yn gallu cynnal sgwrs estynedig yn Gymraeg ac os oes plentyn yn gofyn sut i ddweud rhywbeth yn Gymraeg ma’ nhw’n gallu ateb yn syth. Fel rhan o’r arolwg nesaf, roedd y tîm arolygu yn gadarnhaol iawn am ddefnydd o’r Gymraeg o gwmpas yr ysgol.

Fe fyddwn i bendant yn argymell y Cynllun i eraill – er bod rhai newidiadau i’w gweld yn syth, mae dwyster y cyrsiau yn sicrhau bod yr hyfforddiant hefyd wedi cael effaith hir-dymor. Mae plant Moorland wedi elwa’n fawr o gael athrawon a chynorthwywr sy’n hyderus ac yn falch o ddefnyddio eu Cymraeg. 

Mae’r Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg yn cynnig hyfforddiant Cymraeg i athrawon, cynorthwywyr dosbarth a darlithwyr. Am fwy o wybodaeth ac i weld os yw’r Cynllun yn addas ar dy gyfer di, edrycha ar Dysgu Cymru. 

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig