Creu Cyfleoedd

Er i fi gael fy ngeni yng Nghymru, symudodd fy nheulu nôl i’m hardal enedigol yng Ngwlad yr Haf cyn i fi ddechrau’r ysgol a doedd y Gymraeg byth yn rhan o’m mywyd yn ifanc. Fodd bynnag, roedd y teimlad o ‘Gymreictod’ ynof bob amser, a dewisais fynd i brifysgol yng Nghymru wrth fynd oddi cartref. Yna arhosais yn Ne Cymru lle dechreuais weithio ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Roedd un o’m cydweithwyr wedi dysgu siarad Cymraeg ac roedd yn ddigon rhugl i wneud ei gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg - roedd hynny’n ysbrydoliaeth enfawr i fi a dechreuais fynd i ddosbarthiadau Cymraeg. Er hynny methais â gorffen y cwrs hwnnw, oherwydd symudais o Gaerdydd a theithio i ben draw’r byd ac yn ôl. Felly, dim ond pan symudais i Sir Benfro y cofiais faint roeddwn i wedi mwynhau dysgu siarad Cymraeg ac mor bwysig oedd gwneud ymdrech. 

Yma yn y gorllewin mae cynifer o gyfleoedd i ddefnyddio’r iaith. Dechreuais fynd i ddosbarthiadau ‘dwys’ (4 awr yr wythnos) ac wedyn ymunais â grŵp cymunedol lle'r oedd 80% o’r aelodau eraill yn siaradwyr Cymraeg. Roedd nifer o ddigwyddiadau a chyfarfodydd lle mai fi oedd yr unig un nad oedd yn siarad Cymraeg. 

Nawr mae fy mywyd yn fwy cyfoethog oherwydd rwy’n gallu deall yr arwyddion, y posteri, y geiriau yn y gerddoriaeth, ac rwy’n gallu siarad â fy ffrindiau a’m cymdogion yn eu hiaith gyntaf.  

Mae dysgu siarad Cymraeg wedi agor nifer o ddrysau i fi, yn enwedig drwy gwrdd â phobl ac ennill eu cefnogaeth a’u parch oherwydd fy ymdrech i ddysgu’r iaith. Mae hyn yn cael effaith – rhaid ichi gredu ynoch eich hunan a chael rhesymau da dros ddysgu, hyd yn oed os cael hwyl yw’r unig reswm!  

Rwy’n dal i gael hwyl wrth ddysgu Cymraeg a’i siarad – dyna rywbeth y bydda i’n gallu ei wneud am byth nawr!

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig